קריטריונים לקבלה למרכז לגיל הרך

  English

הגן מיועד לילדים שלפחות אחד מההורים הינו  מדען/סטודנט/פוסט-דוקטורנט/מתמחה/עובד מהמגזר מנהלי טכני, במכון ויצמן ואשר שני ההורים עובדים או לומדים במשרה מלאה. קריטריון זה אינו חל בהכרח על ילדי מדעניות וילדי מדענים צעירים בשנה הראשונה להגיעם לארץ. מקרים חריגים נוספים יבדקו לגופם ע"י ועדת חריגים בשקיפות מלאה.

עפ"י סקר שערכנו הוגדרו מכסות של מקומות בגן למגזרים השונים של העובדים והסטודנטים במכון. בקביעת המכסות נלקח בחשבון גם הביקוש למקומות של המגזרים השונים. הגדרת המכסות נבחנת מחדש  מדי כשנתיים. 

ראה חוזר כללי לגבי מעון היום ותנאי ההרשמה

להלן פירוט קריטריונים למגזרים השונים על פי סדר העדיפויות:

מדענים

1.  ילדים ממשיכים.

2.  ילדי מדעניות (מדרגת חוקר בכיר ועד פרופסור).

3.  ילדי מדענים צעירים חדשים.

4.  ילדי משפחות חד הוריות (קריטריון זה אינו כולל סטטוס גרוש או בני זוג החיים ביחד אך אינם נשואים) .

5.  ילדי כלל המדענים, מדעני סגל (לרבות מתמחה בכיר) .

 

סטודנטים, פוסט-דוקטורנטים ומתמחים

1.  ילדים ממשיכים שהוריהם צפויים לסיים את לימודיהם ביום 1 במרץ  או לאחר מכן.

2.  ילדי משפחות חד הוריות (קריטריון זה אינו כולל סטטוס גרוש או בני זוג החיים ביחד אך אינם נשואים).

3. ילדי  אמהות סטודנטיות

4. ילדי כלל הסטודנטים והפוסט-דוקטורנטים (75% מהמקומות לידי נשים ו-25% מהמקומות לידי גברים).

 

*קבלה של ילדי סטודנטים שאינם לומדים במעון בשנת הלימודים הנוכחית (אינם ילדים ממשיכים)

  תותנה בכך שהסטודנט צפוי לסיים את  התואר או ההשתלמות לסוף שנת הלימודים (כלומר ה- 31 ביולי).

 או לאחר מכן. אגף משאבי אנוש יוודא באמצעות מדרשת פיינברג את מועד סיום הלימודים המשוער.

*סטודנטים שילדיהם ממשיכים במעון וצפויים לסיים את לימודיהם באמצע השנה, יתחייבו בטופס

 ההרשמה על תשלום שכ"ל לכל שנת הלימודים השוטפת. האמור מתייחס למקרה שהסטודנט ירצה

 להוציא את הילד מהמעון באמצע השנה ולא ימצא ילד אחר (מרשימת ההמתנה) אשר ימלא את המקום

 הפנוי.

*סטודנטים המתכוננים לצאת באמצע שנת הלימודים להמשך התמחות בחו"ל ונאלצים בשל כך להוציא

 את הילד מהמעון, מתבקשים לציין זאת במכתב נלווה בעת ההרשמה, תוך ציון מועד עזיבה  משוער וזאת

 על מנת לאפשר היערכות מוקדמת מטעם המעון והמכון, על מנת לאפשר ניסיון למציאת פתרון מימוני

 לשכר הלימוד לאחר עזיבת הסטודנט להתמחות בחו"ל.  יחד עם זאת, מובהר כי המעון והמכון אינם

 מתחייבים למציאת פתרון כאמור ובמידה ולא יימצא פתרון מימוני, יידרש הסטודנט לשאת בשכר

 הלימוד לכל שנת הלימודים השוטפת.

*סטודנטים שילדיהם ממשיכים במעון וצפויים לסיים את לימודיהם לפני תחילת שנת הלימודים העוקבת,

 ילדיהם לא יוכלו להמשיך במעון בשנה העוקבת (אפילו אם נרשמו והתקבלו).

 

עובדים מהמגזר המנהלי והטכני

קבלה של ילדי עובדים מנהליים חדשים למעון (למעט עובדים במסלול לקביעות) תותנה  בכך שלעובד מינוי  זמני בתוקף לפחות עד לסוף שנת הלימודים (כלומר ה- 31 ביולי).  אגף משאבי אנוש יבדוק זאת מול הממונים.

1.  ילדים ממשיכים.

2.  ילדי משפחות חד הוריות (קריטריון זה אינו כולל סטטוס גרוש או בני זוג החיים ביחד אך אינם נשואים).

3. ילדי  אמהות מהמגזר המנהלי.

4.  ילדי כלל העובדים מהמגזר המנהלי והטכני (75% מהמקומות לידי נשים ו-25% מהמקומות לידי גברים).

לגבי כל אחד מהמגזרים:

* בכל מקרה של סיום לימודים ו/או הפסקת עבודה מכל סיבה שהיא של הורה במכון ויצמן למדע, המכון

  שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שהייתו של הילד במרכז החינוכי לגיל הרך וההורה יצטרך להעביר

  את ילדו למסגרת חינוכית אחרת, זאת בחופף ל תאריך סיום הלימודים או הפסקת העבודה, לפי העניין.

* במידה שירשמו יותר ילדים ממספר המקומות המוקצה למגזר תיערך הגרלה בין הילדים העונים על

  אותו קריטריון.

* מקרים חריגים יבחנו פרטנית באופן שוטף ע"י ועדת חריגים של המרכז החינוכי לגיל הרך, קמפוס מכון ויצמן