םורופה תמקהל עקר
תומחולה תונוש תודוגא לש תוליעפב הנפמ לח 2001 עצמאמ לחה
תוגלופמ םיילוש תוצובקכ ולעפ ןה זא דע .םייח-ילעבב םייוסינ דגנ
תוצמשה ומסריפו תויצקובורפ ררועל וסינ ,תוינשער תונגפה ונגראש
תותומע ןתואשכ הלח הנפמה תדוקנ .םייוסינה תא רוצעל ידכב
םויק דגנ דחא ףוגכ לועפל הרטמל םהל ומשו ,ודגאתה םינוגריאו
,ליעפ ןוגראל וכפה תוינדרוט םיילוש תוצובק ןתוא .ח"עבב םייוסינ
לעב ,תילארשיה הדנ'גאהו תיטילופה הריזה זכרמב ומצע בצממה
:תושיחנבו תויבקעב עצבמ אוה התוא ,תטרופמ היגטרטסא
תודמעל עיגהל חילצהו םיאקיטילופ םע םירשק בצי אוה
;תסנכב העפשה
תומצמצמו דאמ תוליבגמה קוח תועצה תנכהו םוזייב עייס
;םייוסינה תא
ומצע תא טילבהו הלשממה ידרשממ תיפסכ הכימת לביק
.תרושקתב
קוח תועצה תשגהב יוטיב םילבקמ םימויאה
ולחהו ,תואטיסרבינואה תימדת לע םייאל ולחה וללה תולועפה לכ
כ"ח .תסנכב תוטלחהה ילבקמ ברקב םג םיינקפס תולוק עמשיהל
לכ תא רוצעל תשקבמה קוח תעצה 2001 תנשב שיגה דירש יסוי
קוח תעצה .תידיימ םייח תלצה תרטמל םניאש םייח ילעבב םייוסינה
הרקמ םוסרפל ךומסב ,לבכ ןתיא רבעשל כ"ח י"ע השגוה תפסונ
תופסונ קוח תועצה ושגוה ךשמהב .2 ץורע תושדחב "שילאמ"
.בלרוא ןולובז כ"ח י"עו ןנור המחנ זאד כ"ח י"ע
םורופה תמקה
תליחתל איבהםייח ילעבב םייוסינל םידגנתמה תשיגב הז יוניש
.םיפוג םתוא לומ הימדקאה לש תשבוגמ תידגנ תוליעפ
יאטיסרבינוא-ןיבה םורופה םקוה ,ירטנמלרפה םויאה לחה רשאכ
:הרדגוה םורופה תרטמ .האופרה יעדמ םודיקל
לארשיב תיאופר-תירקחמה תוליעפב עוגפל ןויסינ לכ לכסל
.ח"עבב םייוסינ תכירעב רקיעבו
ח"עבב םייוסינה תובישח תרבסהל םיכרד רפסמב לעופ םורופה
:האופרה םודיק ךרוצל

רוביצה יכ יוארש תודבועו םיבושח םירסמ םנשי יכ םינימאמ ונא
וניה יאופר-ויבה רקחמה ילסקודרפ ןפואב .םהל עדומ היהי
תולחמה ןמ תוברל רוזמ תאיצמ .הברה ותחלצה לש ןברק
תלחות תכראהו בר לבסל רבעב ומרגו םדאה ייח לע ומייאש
רקחמב ךרוצה תחכשהלו םהילאמ םינבומל םויכ םיבשחנ םייחה
.האופרה םודיקו הלא םיגשיה לע הרימש םשל ךשמתמו דימתמ
,םירחא תוטלחהה ילבקמו תסנכה ירבח ,לארשיב בחרה רוביצה
לש תמאה תא תפלסמה תירקיש הלומעת תכרעממ םינוזינ
.יאופרה רקחמה
ונתדובע תובישח תא ריבסהל םישרדנ םירקוחה ונא ,םויכ
םתואירב םודיקל :ללכה תבוטל איה רקחמה תרטמ יכ שיגדהלו
תוצמשה תוחדל םיצלאנ ונא .םייחה-ילעבו םדאה ינב לש
.יוסינה תויחל תוירזכאו םילוספ םיעינמ םירקוחל תוסחיימה
יללכ לכב דמועה יעדמ רקחמ םויק תורשפא לע םחלהל ונילע
.רוביצה תואירב ןעמל - תישונאה הלמחהו הקיתאה
םורופהמ םירקוח ידיב שבוגש "ןימאמ ינא"ה לש טוריפ ןלהל
תורימא ןניא הלא .האופרה יעדמ םודיקל יאטיסרבינוא-ןיבה
ךרואל חטשב הדובע לש ןויסינו תודבוע תוגציימ אלא דבלב
.םהיפ-לע לעופו ריכמ םירקוחה ונתיאמ דחא לכש ,םינש

םייחה תוכיא רופיש ןעמל םיכרענ ח"עבב םייוסינ :יזכרמ רסמ
ךרעמ תא איבהל דימתמ ןפואב םילעופ ונאו ונלוכ לש תואירבהו
.םלועב רתויב תינמוהה המרל ץראב רקחמה

ירקיעה רסמה
םירקוחה יכו םיירזכא םה ח"עבב םייוסינ יכ םירובס וקלח וא רוביצה
.עדימ תרתסה ךות ינמוה אל ןפואבו םהיתורטמ םודיקל םתוא םיעצבמ
ןעמל םיכרענ ח"עבב םייוסינ יכ הנבהה תא רוביצל ליחנהל שי ,ןכל
דימתמ ןפואב םילעופ ונאו ונלוכ לש תואירבהו םייחה תוכיא רופיש
.םלועב רתויב תינמוהה המרל ץראב רקחמה ךרעמ תא איבהל
:טוריפ רתיב
לש תואירבהו םייחה תוכיא רופיש איה ח"עבב םייוסינ תכירע תרטמ
.םמצע םייחה ילעב לש ללוכ ,ונלוכ
.1
םינקתלו ילארשיה קוחל םאתהב םיכרענ ץראב ח"עבב םייוסינה לכ
,האופרל ימואלה יאקירמאה ןוכמה לש רתויב םירימחמה םיימואלניבה
.תירוביצ הצעומ י"ע םיחקופמו
.2
ןיא .יח ףוג לע יוסינ ומכ החוטבו הנימא יוסינ תכרעמ האצמוה םרט
שיש םירקמב .יח ףוגב שיש םיאנתה לכ תא תומדל הלוכיש תכרעמ םוש
םירבועו םתוא םיפידעמ ונא ,םירחא םילכ תועצמאב רוקחל םיכרד
.םהב שומישל
.3
םילעופ ונא ןכלו ונינייעמ שארב םיאצמנ ומולשו רוביצה תואירב
,ח"עבב םייוסינ ללוכ ,ץראב רקחמה ךרעמ תא איבהל דימתמ ןפואב
.םלועב רתויב תינמוהה המרל
םירקובמ יתלבו םיעורג םיאנתב ,הקוצמב תויורש תויחה ובש רקחמ
התגשה םשלש הרטמה תא וסיביו קפקופמ ןכרעש תואצות ביני יוסינה
יפלו םיאתמ רושיאב םישענ םניאש םירקחמ ,וזמ הרתי .יוסינה ןנכות
.תיעדמה תורפסב םסרפתהל ולכוי אל םירימחמהו םילבוקמה םינקת
:(םי-R-ה תשולשב תילגנאבו) ה"צע תובתה ישאר י"ע םיאטובמ הלא םינקת
.4
.ןלבס רועזמו יוסינה תויח תחוור לע םידיפקמ - (Refinement) ןודיע
ירנירטו לופיט ,תויחה תחוור תא םיחיטבמה הנוזתו ןוסכא יאנת ללוכ ןודיע
.שוחלאו המדרה ירמוחב שומישו תואנ
.יוסינ לכב תויחה רפסמ תא ,רשפאה לככ ,םיתיחפמ - (Reduction) םוצמצ
תופולחב ,רשפאה לככ, םישמתשמ - (Replacement) הרמה
םיכומנ םינימבו בשחמ תוימדה ,המקר תויברת - םייח ילעבל תויגולונכט
.ינויצולובאה םלוסב רתוי
לע וסונש דויצב וא תופורתב םוי לכב םילפוטמ םלועב םילוח ינוילימ
.םדא ינבב ןושארה חותינה ינפל ח"עב לע וסנתהש םיאפור י"עו ח"עב
םיכרוצ ,םישמתשמה ,ונידליו וניתוחפשמ ,ונלוכ לש םייחה תוכיא
םירמוח יכ ונעדויב תחטבומ ,ששח אלל םינוש םירמוח םוי ידמ םילכואו
.שומישל םיחוטב ואצמנו וסונ ולא
.5
הז םוחתב השענה לש טרופמ חווידו האלמ תופיקשב םילגוד ונא
הבישחל ליבויש דבלבו ,אשונב ירוביצ ןויד לכ הכרבב םימדקמו ץראב
תוליעפה .רוביצה תואירבבו םייחה תוכיאב עגפי אלו הנוב תיתרוקיב
םיבותכ ולאו - םייוסינה יטרפ לכ לש קדקודמ טוריפ תללוכ תיעדמה
.תיעדמה תורפסב לכ-ןיעל םיחותפו
.6
תויאופר תוטישו ,תושדח תופורת חותיפ - םייוסינה תורטמ ןיב
רבעבש לבס תלקהו תועגפו תולחמ יופיר ,םייח תלצהל תושדח
.ליעי לופיטל ןתינ אל
.7
:םייחה ילעבלו םדאל תוכרובמ תואצות ובינה תויחב םייוסינה
תיתועמשמ וניטקהש ,תויאופר תונבותו תוטיש וחתופ - תוטועפ ייח תלצה
.הדילל ךומס תוומה ירקמ תא
,תרשואמ תורוה םירקע תוגוזל רשפאמה ח"עבב יאופר ויבה רקחמה
.םיעוגפ םידלי תדילב התחפהו
תומדקתה םוי לכב שי ,ח"עב בולישב םייוסינל תודוה - םייח תכראה
םימתסמ תלתשה ,יבבל ףקעמ יחותינ י"ע ראשה ןיבו ,אשונב תיתועמשמ
.הנקז תולחמב קבאמו םירותנצ עוציב ,בלבלו הילכ ,ריזח תובבלמ
,המוקואלג ,הילכ תולחמ ,CF ,תרכוס ילוחל - םייחה תוכיא רופיש
.תופורתו תויאופר תוטיש חותיפל תודוה ,תופסונ תובר תולחמו ,סיזאירוספ
םינונגנמ תנבה ,ודוקפתו חומה הנבמ תנבה - שפנ תולחמב םילופיט
.ןואכידו שפנ תולחמל ליעי יתפורת לופיט ןתמו םיבצעה תכרעמב
ומכ ,תויאלקח תוטלוקפב םייתנוזת םיחותיפ י"ע - ימלוע בער תעינמ
.תורפ לש בלחה תרצות תרשעה
קותיש) תודלי תולחמל םינוסיח חותיפ י"ע - תולחמו תופיגמ תעינמ
ח"עבמו (סיטיטפה) םדאל םדאמ תורבעומה תולחמ ,(לשמל ,םידלי
.(סקרתנא) תימיכ-תיגולויב המחלמב תומרגנה תולחמו ,(תבלכ) םדאל
י"ע ץראב יאופר-ויבה רקחמה תומדקתה תא רוצעל ןיא ולאה תוביסה לכמ
הרומח העיגפ הווהת וז תוליעפ םוצמצ וא הריצע .ח"עבב םייוסינה תקספה
.ונלוכ לש םייחה תוכיאבו רוביצה תואירבב