Jacob Klein Awarded the Liquid Matter Prize of the European Physical Society (EPS)

Prof. Klein Jacob picture.
Awarded the Liquid Matter Prize of the European Physical Society (EPS)