Jump to Navigation

מכרזים פומביים

מס' מכרז מצב סוג תחום כותרת מועד אחרון להגשהסמל מיון
1010024/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי התקשרות עם קבלן לאיסוף ופינוי פסולת מתחום מכון ויצמן יום ג', 15/03/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010024/2011
תאריך פרסום: 
13/02/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג', 15/03/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
לא
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

מצ"ב מסמך שאלות הבהרה ושינויים

קובץ מצורף: 
תאריך: 
03/03/2011
תוכן: 

הבהרה בנושא ערבות מכרז

תאריך: 
07/03/2011
1010023/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי התקשרות למתן שירותי ניהול לבניית מרכז מחקר טרום קליני- לורי לוקיי יום ג', 22/03/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010023/2011
תאריך פרסום: 
10/02/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג', 22/03/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
לא
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ובוצעו שינויים נוספים בתנאי המכרז ומסמכיו. ראה קובץ מצורף.

קובץ מצורף: 
שינויים למכרז לורי לוקיי
תאריך: 
03/03/2011
תוכן: 

המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז נדחה ליום 22.3.2011
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 17.3.2011

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 22.3.2011 בשעה 12:00.

תאריך: 
13/03/2011
1010007/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי התקשרות עם קבלן ראשי לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ בבניין המאיץ במכון ויצמן יום ג', 29/03/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010007/2011
תאריך פרסום: 
13/02/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג', 29/03/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
כניסה לבניין אגף במו"ת ( בינוי) במכון ויצמן
תאריך ושעת מפגש: 
יום ב', 07/03/2011 - 15:30
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

מועד סיור הקבלנים נדחה מיום 23.02.2011 ליום 02.03.2011 בשעה 13:30 בכניסה לבניין אגף במו"ת ( בינוי) שבמכון ויצמן.

תאריך: 
21/02/2011
תוכן: 

המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז נדחה ליום 02.03.2011.

תאריך: 
21/02/2011
תוכן: 

תנאי הסף בסעיף 10.1.2 למכרז התעדכנו ולוח הזמנים לעריכת המכרז התעדכן כדלקמן:
1. המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז - 8.3.2011
2. המועד האחרון להגשת בקשה לשאלות הבהרה - 10.3.2011
3. המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז - 15.2.2011 בשעה 12:00
4. מועד סיור הקבלנים - 7.3.2011 בשעה 15:30. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. המשתתפים מתבקשים להרשם להשתתפות בסיור במזכירות ענף מכרזים והתקשרויות 08-9346920

קובץ מצורף: 
הודעת שינויים בתנאי המכרז מיום 1.3.2011
תאריך: 
01/03/2011
תוכן: 

סיכום סיור קבלנים שנערך ביום 7.3.2011 וכן הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום 29.3.2011 בשעה 12:00

קובץ מצורף: 
סיכום סיור קבלנים
תאריך: 
10/03/2011
1010033/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים רכש אספקת שירותי נסיעות לחו"ל יום ה', 14/04/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010033/2011
תאריך פרסום: 
24/03/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ה', 14/04/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
לא
הודעה לעיתונות: 
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

מצ"ב הודעה בדבר תמצית שאלות הבהרה ותשובות המכון.

קובץ מצורף: 
מסמך הבהרות
תאריך: 
11/04/2011
1010018/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי מכרז פומבי לאספקה, התקנה והפעלה של מערכות מולטימדיה יום א', 08/05/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010018/2011
תאריך פרסום: 
30/03/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום א', 08/05/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
כניסה לבנין אגף במו"ת (אגף הבינוי) במכון ויצמן ברחובות
תאריך ושעת מפגש: 
יום ב', 11/04/2011 - 11:00
מידע נוסף: 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולברר פרטים בענף מכרזים והתקשרויות בטל' 08-9346920

הודעה לעיתונות: 
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה למכרז נדחה ליום 26.4.2011

תאריך: 
13/04/2011
תוכן: 

סיכום סיור קבלנים שנערך ביום 11.4.2011

קובץ מצורף: 
סיכום סיור קבלנים
תאריך: 
17/04/2011
1020061/11/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים רכש מכרז פומבי לארגון וביצוע קייטנת קיץ במכון ויצמן למדע יום ג', 17/05/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1020061/11/2011
תאריך פרסום: 
01/05/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג', 17/05/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
בכניסה למרכז הנופש במכון ויצמן למדע
תאריך ושעת מפגש: 
יום א', 08/05/2011 - 09:30
הודעה לעיתונות: 
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי
סיכום סיור ספקים
מענה לשאלות הבהרה
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010015/11/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי מכרז פומבי לאספקת כסאות עבור מרכז קונגרסים ע"ש דוד לופאטי יום ב', 30/05/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010015/11/2011
תאריך פרסום: 
01/05/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ב', 30/05/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
בכניסה לאולם ויקס במכון ויצמן למדע
תאריך ושעת מפגש: 
יום א', 15/05/2011 - 09:00
הודעה לעיתונות: 
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

סיכום סיור קבלנים, תשובות לשאלות ועדכונים מיום 23/5/2011

קובץ מצורף: 
סיכום סיור קבלנים, תשובות לשאלות ועדכונים
תאריך: 
25/05/2011
1010092/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי למתן שירותי ניהול פרויקט- בנית מרכז מחקר טרום קליני ע"ש לורי לוקיי (שלב ב') יום ה', 09/06/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010092/2011
תאריך פרסום: 
18/05/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ה', 09/06/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
לא
הודעה לעיתונות: 
מסמכים נלווים: 
הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי
מסמך הבהרות
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010086/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ מעבדות בבניין המאיץ יום ד', 15/06/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010086/2011
תאריך פרסום: 
11/05/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ד', 15/06/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן למדע ברחובות, כניסה לאגף במו"ת (בינוי)
תאריך ושעת מפגש: 
יום ד', 25/05/2011 - 08:30
הודעה לעיתונות: 
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי באתר האינטרנט
סיכום סיור קבלנים, תשובות לשאלות הבהרה ועדכונים
דו"ח קרקע
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ותאריך אחרון להגשת המכרז.
הרינו להודיעך, כי מכון ויצמן החליט לדחות את המועדים הקבועים בקשר עם המכרז שבנדון כדלקמן:
1. המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה נדחה ליום 1.6.2011.
2. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 12.6.2011 בשעה 12:00
3. אין שינויים ביתר מסמכי המכרז ותנאיו.

קובץ מצורף: 
הודעה על דחיית מועדים
תאריך: 
25/05/2011
תוכן: 

הודעה בדבר עדכונים למכרז

קובץ מצורף: 
הודעה בדבר עדכונים למכרז
תאריך: 
07/06/2011
תוכן: 

שאלת הבהרה מיום 12.6.2011

קובץ מצורף: 
שאלת הבהרה
תאריך: 
12/06/2011
1010100/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים רכש מכרז פומבי משלים לאספקת שירותי נסיעות לחו"ל יום ה', 14/07/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010100/2011
תאריך פרסום: 
26/06/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ה', 14/07/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
בנין בלפר במכון ויצמן למדע ברחובות
תאריך ושעת מפגש: 
יום ב', 04/07/2011 - 09:00
הודעה לעיתונות: 
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי
הבהרה למכרז
סיכום מפגש מציעים ומענה לשאלות הבהרה
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪300
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪0
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010006/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים רכש עריכת ביטוחי רכב חובה, צד שלישי ומקיף לרכבי מכון ויצמן למדע יום ב', 01/08/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010006 /2011
תאריך פרסום: 
04/07/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ב', 01/08/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן בנין המנהלה ע"ש סטון, קומה 4, חדר ישיבות איילה. ההשתתפות במפגש המציעים רצויה אך איננה חובה
תאריך ושעת מפגש: 
יום ב', 18/07/2011 - 14:00
מידע נוסף: 

ניתן יהיה לרכוש את מסמכים החל מיום 5.7.2011

הודעה לעיתונות: 
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי
הודעה בערבית על עריכת מכרז פומבי
מענה לשאלות הבהרה
מענה לשאלות הבהרה מהתאריך 24.7.2011
מענה לשאלות הבהרה מהתאריך 27.7.2011
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010004/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי מכרז לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ מעבדות בבניין פיסיקה שלב ג' יום ה', 08/09/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010004/2011
תאריך פרסום: 
31/07/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ה', 08/09/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן ברוחובת, אגף הרכש, בנין הנדיב, חדר 12 חדר ישיבות ענף מכרזים והתקשרויות
תאריך ושעת מפגש: 
יום ב', 08/08/2011 - 10:00
הודעה לעיתונות: 
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי
עדכון - מיקום רכישת המכרז
סיכום סיור קבלנים, תשובות לשאלות הבהרה ועדכונים
פרסום מודעה בערבית
דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010113/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים רכש עריכת ביטוחים אלמנטאריים יום ג', 27/09/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010113/2011
תאריך פרסום: 
02/08/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג', 27/09/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן למדע ברחובות, אגף הרכש בנין נדיב חדר 12, חדר ישיבות ענף מכרזים והתקשרויות. ההשתתפות במפגש המציעים רצויה אך איננה חובה .
תאריך ושעת מפגש: 
יום א', 14/08/2011 - 12:00
הודעה לעיתונות: 
פרסום מודעה בעיברית
פרסום מודעה בערבית
מסמכים נלווים: 
הודעה למציעים הפונטציאלים
הודעה על עריכת מכרז פומבי
עדכון מהתאריך 3.8.2011
פרסום מודעה בערבית
מענה לשאלות הבהרה מהתאריך 4.9.2011
מענה לשאלות הבהרה מיום 19.9.2011
הודעה על שינוי בתנאי המכרז 26.9.2011
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪1000
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010067/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי אספקה והחלפה של לוחות חשמל בבניין זיסקינד יום ג', 27/09/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010067/2011
תאריך פרסום: 
29/08/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג', 27/09/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן למדע ברחובות, אגף הרכש בנין נדיב, חדר 12 - חדר ישיבות ענף מכרזים והתקשרויות
תאריך ושעת מפגש: 
יום ד', 07/09/2011 - 13:30
הודעה לעיתונות: 
פרסום המודעה בעיתון עברית
פרסום המודעה בעיתון ערבית
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי
סיכום סיור קבלנים שנערך בתאריך 7.9.2011
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪300
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010035/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים רכש הקמה והפעלה של בית קפה במתחם כיכר היובל יום א', 13/11/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010035/2011
תאריך פרסום: 
29/08/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום א', 13/11/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן למדע ברחובות, אגף הרכש בנין נדיב חדר 12 - חדר ישיבות ענף מכרזים והתקשרויות
תאריך ושעת מפגש: 
יום א', 23/10/2011 - 11:30
הודעה לעיתונות: 
פרסום עיתון בעברית
פרסום המודעה בעיתון ערבית
פרסום מודעה בעברית- דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז
מסמכי המכרז: 
מסמכי מכרז מתוקנים חלק א
מסמכי מכרז מתוקנים חלק ב
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי
סיכום סיור מציעים, תשובות לשאלות הבהרה ומידע נוסף
הודעה בדבר שינויים בתנאי המכרז
סיכום סיור מציעים ומענה לשאלות הבהרה מיום 31.10.2011
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪1000
האם המכרז ממוכן?: 
לא