Jump to Navigation

מכרזים פומביים

מס' מכרז מצב סוגסמל מיון תחום כותרת מועד אחרון להגשה
167/2013 סגור בקשה לקבלת מידע רכש ביצוע פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI ) מערכת ניהול והפצת תכנים למסכים אלקטרונים עבור מכון ויצמן למדע ברחובות יום א', 17/11/2013 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
167/2013
תאריך פרסום: 
21/10/2013
סוג מכרז: 
בקשה לקבלת מידע
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום א', 17/11/2013 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
לא
הודעה לעיתונות: 
הודעה לעיתון- עברית
מודעה לעיתון - ערבית
מסמכי המכרז: 
מסמכי מכרז
מסמכים נלווים: 
מענה לשאלות הבהרה 12.11.2013
עדכון מיום 14.11.2013
איש קשר: 
אורלי ניב-זכות
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪0
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪0
האם המכרז ממוכן?: 
לא
112/2012 סגור מכירה טובין / נדל"ן רכש מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 112/2012 למכירת זכויות בדירה ברחוב הכובשים 13 בתל אביב יום ד', 19/12/2012 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
112/2012
תאריך פרסום: 
14/11/2012
סוג מכרז: 
מכירה טובין / נדל"ן
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ד', 19/12/2012 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
רח' הכובשים 13 תל אביב
תאריך ושעת מפגש: 
יום ו', 23/11/2012 - 10:00
יום ג', 27/11/2012 - 09:00
יום א', 02/12/2012 - 14:00
הודעה לעיתונות: 
מודעת פרסום קצרה לעיתון - עברית
מודעת פרסום קצרה לעיתון - ערבית
מודעה על ביטול המכרז לעיתון - עברית
מסמכי המכרז: 
הסכם
מסמכי המכרז
מסמכים נלווים: 
מודעה על עריכת מכרז פומבי-עברית
מודעה על עריכת מכרז פומבי- ערבית
מודעה על ביטול המכרז
איש קשר: 
(+972-8-934-6953)
האם המכרז ממוכן?: 
לא
133/2012 סגור מכירה טובין / נדל"ן רכש מכירת זכויות בדירה ברחוב קפלן 45 בפתח תקווה יום א', 10/02/2013 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
133/2012
תאריך פרסום: 
03/01/2013
סוג מכרז: 
מכירה טובין / נדל"ן
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום א', 10/02/2013 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
רחוב קפלן 45 בפתח תקווה
מידע נוסף: 

השתתפות באחד מהסיורים בנכס היא חובה. ניתן להגיע ליותר מסיור אחד בנכס.
מועד קיום הסיורים בנכס:
ביום ראשון בתאריך 13.1.2013 החל משעה 14:00 עד שעה 15:00;
ביום חמישי בתאריך 17.1.2013 החל משעה 10:00 עד שעה 11:00;
ביום חמישי בתאריך 24.1.2013 החל משעה 10:00 עד שעה 11:00.

הודעה לעיתונות: 
הודעה לעיתון בדבר עריכת מכרז פומבי -עברית
הודעה לעיתון בדבר עריכת מכרז פומבי -ערבית
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז כולל חוזה
מסמכים נלווים: 
הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי - עברית
הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי - ערבית
איש קשר: 
אפרת כץ
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪0
האם המכרז ממוכן?: 
לא
24/2013 סגור מכירה טובין / נדל"ן רכש רכישת דירות בסמוך למכון ויצמן למדע יום א', 17/03/2013 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
24/2013
תאריך פרסום: 
04/02/2013
סוג מכרז: 
מכירה טובין / נדל"ן
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום א', 17/03/2013 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
לא
הודעה לעיתונות: 
פרסום המודעה בעיתון - עברית
עדכון ותיקון תנאי הסף מיום 26.2.2013
פרסום המודעה בעיתון - ערבית
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז
חוזה רכישת דירות - יד שניה
מסמכים נלווים: 
הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי - עברית
הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי - ערבית
תשובות לשאלות הבהרה והודעה בדבר שינוי בתנאי המכרז ומועדיו מיום 26.2
איש קשר: 
אפרת כץ
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪0
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪0
האם המכרז ממוכן?: 
לא
58/2013 סגור מכירה טובין / נדל"ן רכש מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף למכירת זכויות בדירה ברחוב קפלן 45 בפתח תקווה יום ד', 17/07/2013 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
58/2013
תאריך פרסום: 
17/06/2013
סוג מכרז: 
מכירה טובין / נדל"ן
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ד', 17/07/2013 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
רחוב קפלן 45 בפתח תקווה
תאריך ושעת מפגש: 
יום ה', 27/06/2013 - 14:00
יום ב', 01/07/2013 - 10:00
מידע נוסף: 

השתתפות באחד מהסיורים בנכס היא חובה. ניתן להגיע ליותר מסיור אחד בנכס.
יום חמישי, ה- 27.6.2013 החל משעה 14:00 עד שעה 15:00;
יום שני, ה- 1.7.2013 החל משעה 10:00 עד שעה 11:00.

הודעה לעיתונות: 
פרסום בעיתון - עברית
פרסום בעיתון - ערבית
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז
חוזה
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי - עברית
הודעה על עריכת מכרז פומבי - ערבית
מענה לשאלות הבהרה מיום 8.7.2013
איש קשר: 
אורלי ניב-זכות
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪0
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪0
האם המכרז ממוכן?: 
לא
64/2013 סגור מכירה טובין / נדל"ן רכש מכירת דירה ברחוב הכובשים 13 בתל אביב יום ג', 24/12/2013 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
64/2013
תאריך פרסום: 
19/11/2013
סוג מכרז: 
מכירה טובין / נדל"ן
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג', 24/12/2013 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
רחוב הכובשים 13 בתל אביב
תאריך ושעת מפגש: 
יום ג', 26/11/2013 - 10:00
יום ג', 03/12/2013 - 10:00
מידע נוסף: 

מועדי קיום סיורים בנכס:
יום שלישי, ה- 26.11.2013 בין השעות 10:00-11:30
יום שלישי, ה- 3.12.2013 בין השעות 10:00-11:30.
השתתפות המציעים באחד מהסיורים בנכס היא חובה. ניתן להגיע ליותר מסיור אחד בנכס.

הודעה לעיתונות: 
מודעה לעיתון - עברית
מודעה לעיתון - ערבית
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז
מסמכים נלווים: 
הודעה על פרסום מכרז פומבי - עברית
הודעה על פרסום מכרז פומבי - ערבית
מענה לשאלות הבהרה מיום 16.12.2013
איש קשר: 
(+972-8-934-6953)
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪0
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪0
האם המכרז ממוכן?: 
לא
94/2014 סגור מכירה טובין / נדל"ן רכש מכירת זכויות בדירה ברחוב פיקוס 22 ביפו יום א', 17/08/2014 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
94/2014
תאריך פרסום: 
03/07/2014
סוג מכרז: 
מכירה טובין / נדל"ן
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום א', 17/08/2014 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
רחוב פיקוס 22 קומה ראשונה יפו
תאריך ושעת מפגש: 
יום ב', 14/07/2014 - 10:00
יום ה', 17/07/2014 - 10:00
יום ד', 23/07/2014 - 10:00
יום א', 03/08/2014 - 11:30
מידע נוסף: 

מועדי קיום סיורים בנכס:

יום ב', ה- 14.7.2014, החל משעה 10:00 עד שעה 11:00;
יום ה', ה- 17.7.2014, החל משעה 10:00 עד שעה 11:00;
יום ד', ה-23.7.2014, החל משעה 10:00 עד שעה 11:00.
יום א', ה-3.8.2014, החל משעה 11:30 עד שעה 12:30.

השתתפות המציעים באחד מהסיורים בנכס היא חובה. ניתן להגיע ליותר מסיור אחד בנכס.

הודעה לעיתונות: 
מודעה לעיתון - עברית
הודעה לעיתון - ערבית
מודעה לעיתון מפגש נוסף - עברית
הודעה לעיתון מפגש נוסף - ערבית
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי - עברית
הודעה על עריכת מכרז פומבי - ערבית
הודעה על עריכת סיור נוסף בנכס
מענה לשאלות הבהרה מיום 7.8.14
מענה לשאלות הבהרה מיום 10.8.14
איש קשר: 
(+972-8-934-6920)
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪0
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪0
האם המכרז ממוכן?: 
לא
136/2014 סגור מכירה טובין / נדל"ן רכש מכירת כלי רכב של מכון ויצמן למדע יום ה', 01/01/2015 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
136/2014
תאריך פרסום: 
04/12/2014
סוג מכרז: 
מכירה טובין / נדל"ן
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ה', 01/01/2015 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
הרכבים יוצגו במכון ויצמן למדע ברחובות, בנין המחלקות ע"ש דה פיצ'וטו, ברחבת החניון הצפוני (חניה מקורה) בקומה (1-) הסמוכה למחלקת כיבוי אש
תאריך ושעת מפגש: 
יום א', 14/12/2014 - 13:00
יום ב', 15/12/2014 - 10:00
מידע נוסף: 

כלי הרכב יוצגו במכון ויצמן למדע ברחובות, בנין המחלקות ע"ש דה פיצ'וטו, ברחבת החניון הצפוני (חניה מקורה) בקומה (1-) הסמוכה למחלקת כיבוי אש, במועדים הבאים:
ביום א' 14.12.2014 בין השעות 13:00-15:00;
ביום ב' 15.12.2014 בין השעות 10:00-12:00.

הודעה לעיתונות: 
מודעה לעיתון - עברית
מודעה לעיתון - ערבית
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז
מסמכים נלווים: 
הודעת פרסום לאינטרנט - עברית
הודעת פרסום לאינטרנט -ערבית
הודעה מספר 1 בדבר תיקון טעות במסמכי המכרז מיום 14.12.2014
איש קשר: 
(+972-8-934-6922)
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪0
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪0
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010023/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי התקשרות למתן שירותי ניהול לבניית מרכז מחקר טרום קליני- לורי לוקיי יום ג', 22/03/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010023/2011
תאריך פרסום: 
10/02/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג', 22/03/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
לא
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ובוצעו שינויים נוספים בתנאי המכרז ומסמכיו. ראה קובץ מצורף.

קובץ מצורף: 
שינויים למכרז לורי לוקיי
תאריך: 
03/03/2011
תוכן: 

המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז נדחה ליום 22.3.2011
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 17.3.2011

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 22.3.2011 בשעה 12:00.

תאריך: 
13/03/2011
1010024/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי התקשרות עם קבלן לאיסוף ופינוי פסולת מתחום מכון ויצמן יום ג', 15/03/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010024/2011
תאריך פרסום: 
13/02/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג', 15/03/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
לא
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

מצ"ב מסמך שאלות הבהרה ושינויים

קובץ מצורף: 
תאריך: 
03/03/2011
תוכן: 

הבהרה בנושא ערבות מכרז

תאריך: 
07/03/2011
1010007/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי התקשרות עם קבלן ראשי לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ בבניין המאיץ במכון ויצמן יום ג', 29/03/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010007/2011
תאריך פרסום: 
13/02/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג', 29/03/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
כניסה לבניין אגף במו"ת ( בינוי) במכון ויצמן
תאריך ושעת מפגש: 
יום ב', 07/03/2011 - 15:30
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

מועד סיור הקבלנים נדחה מיום 23.02.2011 ליום 02.03.2011 בשעה 13:30 בכניסה לבניין אגף במו"ת ( בינוי) שבמכון ויצמן.

תאריך: 
21/02/2011
תוכן: 

המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז נדחה ליום 02.03.2011.

תאריך: 
21/02/2011
תוכן: 

תנאי הסף בסעיף 10.1.2 למכרז התעדכנו ולוח הזמנים לעריכת המכרז התעדכן כדלקמן:
1. המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז - 8.3.2011
2. המועד האחרון להגשת בקשה לשאלות הבהרה - 10.3.2011
3. המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז - 15.2.2011 בשעה 12:00
4. מועד סיור הקבלנים - 7.3.2011 בשעה 15:30. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. המשתתפים מתבקשים להרשם להשתתפות בסיור במזכירות ענף מכרזים והתקשרויות 08-9346920

קובץ מצורף: 
הודעת שינויים בתנאי המכרז מיום 1.3.2011
תאריך: 
01/03/2011
תוכן: 

סיכום סיור קבלנים שנערך ביום 7.3.2011 וכן הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום 29.3.2011 בשעה 12:00

קובץ מצורף: 
סיכום סיור קבלנים
תאריך: 
10/03/2011
1010033/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים רכש אספקת שירותי נסיעות לחו"ל יום ה', 14/04/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010033/2011
תאריך פרסום: 
24/03/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ה', 14/04/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
לא
הודעה לעיתונות: 
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

מצ"ב הודעה בדבר תמצית שאלות הבהרה ותשובות המכון.

קובץ מצורף: 
מסמך הבהרות
תאריך: 
11/04/2011
1010018/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי מכרז פומבי לאספקה, התקנה והפעלה של מערכות מולטימדיה יום א', 08/05/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010018/2011
תאריך פרסום: 
30/03/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום א', 08/05/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
כניסה לבנין אגף במו"ת (אגף הבינוי) במכון ויצמן ברחובות
תאריך ושעת מפגש: 
יום ב', 11/04/2011 - 11:00
מידע נוסף: 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולברר פרטים בענף מכרזים והתקשרויות בטל' 08-9346920

הודעה לעיתונות: 
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה למכרז נדחה ליום 26.4.2011

תאריך: 
13/04/2011
תוכן: 

סיכום סיור קבלנים שנערך ביום 11.4.2011

קובץ מצורף: 
סיכום סיור קבלנים
תאריך: 
17/04/2011
1020061/11/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים רכש מכרז פומבי לארגון וביצוע קייטנת קיץ במכון ויצמן למדע יום ג', 17/05/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1020061/11/2011
תאריך פרסום: 
01/05/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג', 17/05/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
בכניסה למרכז הנופש במכון ויצמן למדע
תאריך ושעת מפגש: 
יום א', 08/05/2011 - 09:30
הודעה לעיתונות: 
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי
סיכום סיור ספקים
מענה לשאלות הבהרה
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010015/11/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי מכרז פומבי לאספקת כסאות עבור מרכז קונגרסים ע"ש דוד לופאטי יום ב', 30/05/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010015/11/2011
תאריך פרסום: 
01/05/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ב', 30/05/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
בכניסה לאולם ויקס במכון ויצמן למדע
תאריך ושעת מפגש: 
יום א', 15/05/2011 - 09:00
הודעה לעיתונות: 
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

סיכום סיור קבלנים, תשובות לשאלות ועדכונים מיום 23/5/2011

קובץ מצורף: 
סיכום סיור קבלנים, תשובות לשאלות ועדכונים
תאריך: 
25/05/2011