הזמנת חומרים כימיים

הזמנת חומרים כימיים נעשית באחריותם של מורשים בלבד, כגון מדענים (ראשי קבוצות מחקר, עמיתי מחקר ואחרים ממגזר זה), מנהלי פרויקטים ואחרים שקיבלו הרשאה לכך.
האחריות הכוללת על השימוש בחומרים כימיים בצורה בטוחה כמתחייב היא של המנהלים ברמות השונות.
על כל משתמש שהוא, בין אם הוא מהמגזר המדעי או מהמגזר הטכני, חלה החובה לפעול על פי כללי הבטיחות המתחייבים ממהות החומר ותכונותיו ולהשתמש באמצעי בטיחות מערכתיים ואישיים.
חובה זו חלה על פני כל התקופה בה החומר הכימי נמצא ברשותו, מעת הגעתו למעבדה או לאתר העבודה ועד לסילוקו כפסולת כימית. יש לוודא עם הממונה על הבטיחות הכימית כי החומרים הכימיים המוזמנים מופיעים בהיתר הרעלים של המכון.