הזמנת חומרים כימיים

הזמנת חומרים כימיים נעשית באחריותם של מורשים בלבד, כגון מדענים, מנהלי פרויקטים ואחרים אשר קיבלו הרשאה לכך.
האחריות הכוללת על השימוש בחומרים כימיים בצורה בטוחה כמתחייב היא של המנהלים ברמות השונות.
על כל משתמש, בין אם מהמגזר המדעי או מהמגזר הטכני, חלה החובה לפעול על פי כללי הבטיחות המתחייבים ממהות החומר ותכונותיו ולהשתמש באמצעי בטיחות מערכתיים ואישיים. יש לקרוא את גיליון הבטיחות ולהבין את הסיכונים הכרוכים בעבודה עם החומר.
חובה זו חלה על פני כל התקופה בה החומר הכימי נמצא ברשות המשתמש, מעת הגעתו למעבדה או לאתר העבודה ועד לסילוקו כפסולת כימית.  ככלל, אם ניתן להזמין חלופה בטוחה לחומר על מנת להקטין הסיכון, יש לעשות זאת.