הנחיות לעבודה עם מכשירים פולטי קרינה

מכונה פולטת קרינה מוגדרת ככל מכשיר המייצר קרינה מייננת כאשר אמצעי ויחידות X- הבקרה מופעלים. בקטגוריה זו נכללים דיפרקציה של קרני רדיוגרפיה, שפופרות, מאיצי חלקיקים ומתקני מתח גבוה מעל 5 קילו אלקטרון וולט (keV).

פיקוח - השימוש במכשירי קרינה מבוקר על ידי המדינה. נהלי מכון ויצמן למדע לשימוש במכשירים אלו מועדים להבטיח את הבטיחות של המשתמש והסובבים אותו.

רישוי - מכונות פולטות קרינה ושפופרות חייבות ברישוי מטעם המדינה. המזמין מכונה או שפופרת חייב להגיש טרם הרכישה בקשה לממונה על בטיחות קרינה במכון, אשר אחראי על קבלת הרישיון. כמו כן, פינוי מהמכון או העברה למעבדה אחרת במכון, של כל מכשיר פולט קרינה מחייב הודעה מראש לממונה על בטיחות קרינה.

בקשה לשימוש - המבקש להפעיל מכונה פולטת קרינה חייב להגיש בקשה לממונה
בטיחות קרינה, המפרטת את המכשיר ואת השימוש בו. מאיצים, מכונות רנטגן לרדיוגרפיה או דיאגנוסטיקה, או מכשור אחר המהווה סיכון מיוחד, דורש נוהלי הפעלה מיוחדים מעבר למפורט בפרק זה.

מורשה מוסמך - ראשי קבוצות מחקר אחראים לכך כי רק משתמשים מוסמכים יורשו
לתפעל את מכשירי הקרינה. משתמשים מוסמכים הינם אותם עובדים אשר שמם מופיע על טופס הבקשה לשימוש.

הדרכה - ראש הקבוצה או מוסמך מטעמו אחראי על מתן הדרכה לעובדים חדשים
המשתמשים בציוד פולט קרינה וחייב לוודא כי הם מראים ידע בהפעלת הציוד לפני שתאושר עבודתם באופן עצמאי.

 

הנחיות להזמנת מכשיר הפולט קרינה מייננת

כל מכשיר הפולט קרינה מייננת דורש היתר רשמי מהמשרד להגנת הסביבה. הליך בקשת ההיתר מתבצע ע"י הממונה על בטיחות הקרינה, וכולל מספר שלבים:

 1. הזמנת המכשיר: עם קביעת סוג המכשיר ואפיונו נדרש המדען לפנות אל הממונה על בטיחות הקרינה ולהציג בפניו את הפרטים הבאים:
  • נתונים פיסיקליים של המכשיר - סוג מקור, סוג הקרינה, אקטיביות.
  • שם היצרן וארץ היצור.
  • מטרת השימוש במכשיר.
  • המיקום המיועד להצבת המכשיר.
 2. על בסיס נתונים אלה המכון יקבל הרשאה חד- פעמית לייבוא המכשיר. יש להגיש את הנתונים מוקדם ככל האפשר, על מנת שלא יעוכב שחרור המכשיר מהמכס.
 3. היתר לשחרור מהמכס - על מנת לשחרר את המכשיר מהמכס (היתר חד-פעמי) יש להציג את הפרטים הבאים:
  • מספר סידורי של המכשיר
  • מספר שטר מטען
 4. אישור ובדיקת המכשיר ע"י בודק מוסמך - עם סיום התקנת המכשיר ואמצעי הבטיחות בו, נדרשת בדיקתו ע"י בודק מוסמך, לצורך קבלת היתר קבוע.
 5. היתר קבוע - על בסיס אישורו של הבודק המוסמך ינתן היתר קבוע למכשיר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

דרישות למעבדה עם מכשור פולט קרינה

שילוט - שילוט אזהרה "זהירות קרני X"  או "זהירות קרינה מייננת" יוצב בכניסה לכל מעבדה בה יש מכשיר פולט קרינה מייננת. במתקנים מסוימים, מנורת אזהרה חייבת להיות בכניסה למעבדה בה פועל מכשיר קרינה והמנורה תאיר באור אדום בעת הפעלת המכשיר.

נוהלי הפעלה - מכשירי הקרינה מופעלים באמצעות מחשב. נהלי הפעלה ונוהלי בטיחות חייבים להיות מוצגים ליד המכשיר והם כוללים:
אמצעי בקרה ומניעת חשיפה של העובדים.
שימוש במכשירי ניטור או תגי דוזימטריה אם נדרש.

ניטור - במאיצים קיימת מערכת ניטור הפועלת ומספקת תוצאות הניטור on line
בתוך המאיצים ובחדרי הפיקוד.

מיגון - מכשירי קרינה חייבים במיסוך או מיגון, יש לוודא כי המיגון הינו תקין ללא
סדקים או רווחים.

יומן הפעלה - ביומן הפעלה יש לרשום את הפרטים הבאים:

 • שם המפעיל
 • תאריך
 • מתח המכשיר
 • זרם המכשיר
 • זמן חשיפה
 • תוצאות ניטור קרינה

דוזימטריה - ממונה בטיחות קרינה קובע את מיקומם של מכשירי ניטור או דוזימטריה בקרבת מכשירי קרינה על פי שיקולים מקצועיים על מנת למנוע חשיפה סביבתית. עובדי המעבדה לא יזיזו את אמצעי הניטור ממקומם.

פיקוח בטיחות קרינה - ממונה בטיחות קרינה במכון מבצע בדיקות במעבדות בהן יש ציוד פולט קרינה באופן סדיר וכן על פי בקשת המשתמש.

 

נוהל חרום למכשירים פולטי קרינה מייננת

במקרה של תאונה או תקלה יש לנתק את המכשיר מחשמל ולהודיע מיד
למוקד המכוני 934-2999 ולממונה בטיחות קרינה 934-5155.