פסולת רדיואקטיבית

אין להשליך פסולת רדיואקטיבית לאשפה רגילה או נוזלים רדיואקטיביים לכיור או ביוב.
תערובת של פסולת רדיואקטיבית עם חומר כימי או ביולוגי תפונה כפסולת רדיואקטיבית.
בתהליך איסוף הפסולת נעשית הפרדה בין פסולת נוזלית לפסולת מוצקה.
כל הפסולת הרדיואקטיבית מועברת על ידי העובד לחבית התקנית שצבעה צהוב ומצויה בחדרי הפסולת המסוכנת או במקומות ייעודים במסדרון או בחצר הבניין. אין להניח פסולת רדיואקטיבית מחוץ לחבית.
במקרה שהחבית מלאה יש להתקשר ליחידת הבטיחות.