םיניינע ןכות

דמולל תויחנה 
אובמ ףד 
 Vieta לש שודיחה :1 קרפ 
Descartes לש רפסב תואוושמ לע :2 קרפ 
םיילילש םירפסמב שומישב תוריתס :3 קרפ 
Saunderson לש המויסקאה :4 קרפ 
 Euler לש םיקומינה :5 קרפ 
 םיילילשה םירפסמל ותודגנתהו Frend :6 קרפ 
Peacock לש תילובמיסה הרבגלאה תונורקע :7 קרפ 
   תורדגה :הקיטמתמה יעדמל םיילילשה םירפסמה לש תימשר הסינכ :8 קרפ 
  תוחכוה :הקיטמתמה יעדמל םיילילשה םירפסמה לש תימשר הסינכ :9 קרפ 
  םוכיס :10 קרפ 

Copyright ©,1998 עדמל ןמציו ןוכמ,םיעדמה תארוהל הקלחמל תורומש תויוכזה לכ
ntlaura@wis.weizmann.ac.il