חוקרים במחלקה להוראת המדעים עורכים מחקרים בתחומים כגון, התפתחות מקצועית של מורים, למידה והוראה של תכנים מתקדמים, למידה והוראה בסביבות למידה חדשניות, שימוש בפלטפורמות דיגיטליות, קידום הוראה מותאמת אישית. מטרת מחקרים אלו היא לשפר את איכות ההוראה והלמידה ולתת מענה לאתגרים בחזית המחקר בהוראת המדעים. מחקרים אלה כוללים תכנון, הובלה, גיוס משתתפים, ביצוע, בקרה, תיעוד, ניתוח נתונים ודיווח עליהם.

ועדת האתיקה המוסדית לענייני חינוך מתמטי וחינוך מדעי הוקמה כדי לאפשר את ביצועם של מחקרים המקדמים את הידע המדעי בתחום הוראת המדעים, תוך עמידה בסטנדרטים אתיים, ברמה בינלאומית.

אישור של ועדה אתית מוסדית נדרש גם כחלק מהגשת בקשות לקרנות מחקר, לפרסומים מדעיים וכדומה.

ביחס למחקרים במערכת החינוך, פעילות ועדת האתיקה (IRB-EDU) מתבצעת בהתאמה לחוזר המנהלת הכללית של משרד החינוך, "הנהלים לביצוע מחקר במערכת החינוך" שפורסמו ב-13-1-22.

בפנייה לוועדה החוקר האחראי נדרש להצהיר כי צוות המחקר שלו עבר הכשרה אתית מטעם מדרשת פיינברג או קורס מקוון שלNIH :Collaborative Institutional Training Initiative CITI-.

חברי הוועדה

יו"ר הוועדה - פרופ' מיכל ארמוני

חברי המחלקה להוראת המדעים -
פרופ' ענת ירדן,   פרופ' רון בלונדר,    פרופ' בוריס קויצ'ו

משפטנית - עו"ד אילנה אייל

חבר מן החוץ - פרופ' גיא אנוש, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

מרכזת הוועדה - ד"ר אילנה הופפלד

 

למערכת המקוונת להגשת פניות לוועדת IRB-EDU

 

מידע נוסף על ועדת האתיקה