פניות לוועדת IRB-EDU במערכת המקוונת 

 

הקדמה

המחלקה להוראת המדעים עורכת מחקרים בתחומים כגון, התפתחות מקצועית של מורים, למידה בסביבות למידה חדשניות, שימוש בפלטפורמות דיגיטליות, קידום הוראה מותאמת אישית. מטרת מחקרים אלו היא לשפר את איכות ההוראה והלמידה ולתת מענה לאתגרים בחזית המחקר בהוראת המדעים. במחקרים באים לידי ביטוי פעולות בשלבים שונים: תכנון, הובלה, גיוס משתתפים, ביצוע, בקרה, תיעוד, ניתוח הנתונים ודיווח עליהם.

מטרת ועדת האתיקה לענייני חינוך במתמטיקה ובמדעים WIS - IRB-Education, להציב סטנדרטים אתיים, ברמה בינלאומית, ולהבטיח את העמידה בהם בכלל הפעולות והשלבים. ועדת האתיקה הוקמה מתוך הצורך להסדיר הבטחה זו לצד הרצון לאפשר את ביצועו של מחקר המקדם את הידע המדעי בנושאים הקשורים לחינוך.

אישורים של ועדות אתיקה מוסדיות (IRB - Institutional Review Board) נדרשים גם כחלק מהגשת בקשות לקרנות מחקר, לפרסומים מדעיים וכדומה. ועדות כאלה פועלות היום באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

פעילות ועדת האתיקה (IRB-EDU) מתבצעת בהתאמה לחוזר המנהלת הכללית של משרד החינוך, "הנהלים לביצוע מחקר במערכת החינוך" שפורסמו
בתאריך 13-1-22
.


מדיניות כללית של עבודת הוועדה

 1. קבלת היתר לביצוע המחקר
  על החוקר/ת הראשי/ת מוטלת האחריות לפנייה לוועדה לצורך קבלת היתר לביצוע המחקר.
 2. מידע שיש למסור בעת הגשת בקשה לאישור מחקר

  פרטי הפרויקט:
  • נושא המחקר.
  • מטרת המחקר.
  • מקורות מימון שאינם מכון ויצמן למדע ומשרד החינוך.
  • מידע (אם רלוונטי) לגבי מחקר רחב יותר שהמחקר הנדון כלול בו.
  • תקציר (רציונל, שיטות המחקר, כיוונים עתידיים וכו'), עד 200 מלים.
  • צוות המחקר: שמות החוקרים ושיוכם המוסדי.
  • אוכלוסיית המשתתפים: שכבת גיל, המסגרת החינוכית אליה שייכים המשתתפים, אופני גיוס המשתתפים למחקר.
  • המידע שנמסר למשתתפים על המחקר.
  • טיפול בנתוני המחקר: שיטות איסוף הנתונים (כגון: שאלונים, הקלטות, צילומים, ראיונות וכו'). תיאור הנהלים המבטיחים שמירה על סודיות המידע במהלך אחסונו ופרסומו.
 3. מסמכים שיש לצרף לפנייה
  • במקרה שהמחקר מחייב קבלת היתר מהמדען הראשי במשרד החינוך, יש לצרף טפסים מאתר המדען הראשי של משרד החינוך.
  • במקרה שהמחקר לא מחייב קבלת היתר מהמדען הראשי במשרד החינוך, יש לצרף טופס הסכמה מדעת שיישלח לחתימת המשתתפים, על פי תבנית שעיצבה ועדת האתיקה, מותאם לפנייה.
  • במקרה שהמחקר מתבצע בשיתוף מוסדות אקדמיים נוספים, יש לצרף אישור IRB של אותם מוסדות.
 4. סוגי מחקרים ומסלולי דיון
  הוועדה תדון בפניות בשלושת המסלולים הבאים:
  • מסלול מהיר: שימוש שניוני בנתונים בלתי מזוהים - (יו"ר הוועדה בלבד.
  • מסלול מקוצר (דיון בהשתתפות יו"ר הוועדה וחבר ועדה שימונה על ידו).
  • מסלול מליאה: עבודה עם אוכלוסייה רגישה, עבודה עם תלמידים שלא במערכת החינוך (דיון בהשתתפות כל חברי הוועדה).
  הפניה לטבלה בה מוצגים מסלולי הדיון לסוגי המחקרים השונים.
 5. שמירת המידע
  תעשה בהתאם למדיניות המכון.
  מכון ויצמן משקיע מאמצים רבים לשמירה על חסיון המידע. הנתונים האישיים המזהים יקודדו ויינקטו אמצעי אבטחה, על מנת למזער את הסיכונים לחשיפת פרטים אישיים של משתתף במחקר, לרבות הפרדת פרטים מזהים ממידע מחקרי שנאסף. המידע עשוי להיות מוחזק בשרתים באיחוד האירופי, בארה"ב או במקומות אחרים. הגישה למידע ולמחשבים מוגבלת לאנשים הנדרשים לצורך המחקר. אם וכאשר תוצאות המחקר יפורסמו בפרסום מדעי, זהות המשתתפים במחקר תישאר חסויה. המידע האישי יוחזק עד שייקבע כי אין למכון עוד צורך באימות תוצאות המחקר או למלא חובות דיווח ובקרה, פנימיים וחיצוניים, או חובות משפטיים אחרים.
 6. מחקרים עתידיים, שיתופי פעולה ושימוש שניוני
  יעשו בהתאם למדיניות המכון.
  יתכן שהחוקר הראשי יבצע בעתיד מחקרים נוספים ו/או ישתף פעולה בעתיד עם קבוצות מחקר נוספות במכון ויצמן או מחוצה לו, או עם גופים מסחריים (לרבות בקשר למסחור קנין רוחני שינבע מהמחקר), בארץ או בחו"ל, ולשם כך יעביר אליהם מידע ו/או נתונים, בכפוף להתחייבותם להגן על הנתונים לפחות באותה מידה כמונו, וכן בכפוף לאישור ועדת IRB-EDU.
 7. פניות לוועדת IRB-EDU במערכת המקוונת.