Helen Berman, Janet Thornton, Shoshana Wodak and Olga Kennard