תואר שני לחיילים בסדיר ובקבע

למי מיועדת התכנית
התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, אשר משרתים בצה"ל במסלולים ייעודיים שונים, המעוניינים להצטרף ללימודי תואר שני במדרשת פיינברג.

 

מועד הגשת מועמדות
הגשת מועמדות למסלול זה אפשרית במהלך כל השנה האקדמית.

 

מועד תחילת הלימודים
מועד תחילת הלימודים (לאחר שאושרה הקבלה למסלול) הינו גמיש.

 

משך הלימודים
עד 5 שנים ממועד הרישום כתלמיד מן המניין ועד מועד אישור התואר ע"י המועצה המדעית של מכון ויצמן למדע.

 

מתווה לימודים אישי
לכל תלמיד ייקבע, ע"י ועדה ייעודית (ראה בהמשך) מתווה לימודים אישי ומחייב (הכולל לו"ז ודרישות אחרות). המתווה האישי יפורט בנספח שיצורף למכתב הקבלה ללימודים.

 

הקדשת זמן
לפחות חצי יום בשבוע בממוצע (בתצורה נוחה לתלמיד ומקובלת על המנחה).

 

הקדשת זמן נוספת
תלמיד במסלול זה מצופה להקדיש זמן נוסף ללימודים. למשל בערבים, בעת חופשות ובכל הזדמנות נוספת בה יוכל לקדם את מחקרו.

 

חופשת לימודים מהצבא
אם התלמיד זכאי לחופשת לימודים מהצבא עליו לנצל אותה במהלך לימודיו לתואר כדי להשלים במהלכה את המחקר הנחוץ לכתיבת התזה.

הגשת מועמדות והליך הקבלה ללימודים

תנאי סף לקבלה למסלול עתודאים

 •  תואר ראשון (BSc) בתחום הרלבנטי
 •  מצוינות אקדמית (כפי שעולה מגיליון ציונים, מכתבי המלצה וכד')
 •  ראיון  בפני ועדת קבלה

 

הגשת תיק מועמדות
על המועמד להגיש תיק מועמדות לתואר שני בדומה לזה המוגש לתואר שני במסלול הרגיל.

 

ועדת קבלה
ועדת ההוראה המתאימה תקבע ועדת קבלה למועמדים במסלול זה. ועדת הקבלה תסקור כל בקשה להתקבל למסלול זה, תראיין ותבחן את המועמדים ותגיש את המלצותיה לוועדת ההוראה. ההחלטה הסופית בדבר הקבלה לתכנית היא של דיקן המדרשה.

 

ועדה מלווה
ועדת הקבלה הקבועה תשמש גם כוועדת מעקב אשר תלווה את התלמידים במסלול זה במהלך לימודיהם.

 

קבוצת מחקר קולטת
כל קבוצת מחקר במכון ויצמן למדע אשר מוכנה לקלוט תלמיד לתואר שני המעוניין לעסוק במחקר תיאורטי או חישובי.

 • תלמיד במסלול עתודאים לא יכלל במניין התלמידים לתואר שני בקבוצה אליה הוא משתייך.
 • בקבוצת מחקר לא יהיה באותה עת יותר מתלמיד אחד במסלול עתודאים.


 

דרישות אקדמיות

קורסים

על התלמיד להשלים את כל נקודות הזכות הנדרשות לתואר שני בתחום הלימודים הרלבנטי, ובכלל זה את כל קורסי החובה, הסמינרים והמעבדות גם אם הם אינם מקנים נקודות זכות. ועדת ההוראה שומרת לעצמה את הזכות להחליט שעל התלמיד לקחת קורסים מסוימים, כחלק ממכסת נקודות הזכות הנדרשת או בנוסף לה. על התלמיד במסלול זה להשלים דרישות אלה בתוך שבעה סמסטרים  ממועד תחילת לימודיו.

 

הדרכות

חובה על התלמיד להשתתף, מיד עם תחילת לימודיו, בסדנאות והרצאות הדרכה בנושאים הבאים:

 • הדרכת בטיחות
 • הדרכה בנושא אתיקה במחקר מדעי
 • הדרכה במניעת הטרדה מינית

 

רוטציות (במדעי החיים)

על כל תלמיד במסלול זה להשלים שתי רוטציות, בנות שלושה חודשים כל אחת, בקבוצות מחקר בפקולטות למדעי החיים תוך תיאום עם הוועדה המלווה. אם הנוכחות היתה בלתי מספקת, או, אם לדעת ראש הקבוצה יש להאריך את הרוטציה, תוגש בקשת הארכה בהתאם ע״י ראש הקבוצה לוועדה המלווה.

 

הצעת מחקר

על התלמיד להגיש הצעת מחקר בהתאם למתווה הלימודים שנקבע לו (בדרך כלל עד תום שנה ממועד תחילת הלימודים).

 

תזה

על התלמיד להגיש תזה בהתאם למתווה הלימודים שנקבע לו (בכל מקרה לא יאוחר מארבע שנים ותשעה חודשים ממועד תחילת הלימודים). במקרה של שחרור מהשירות הצבאי – ועדת ההוראה תעדכן את מועד ההגשה בהתאם.

 

מעמד, תשלום מלגה והטבות נוספות

מעמד התלמיד במדרשת פיינברג
לתלמיד במסלול המיוחד לעתודאים במדרשת  יהיה בבסיס הנתונים של המדרשה מעמד ראשי ומעמד משני כדלקמן:

 •  מעמד ראשי: תלמיד מן המניין לתואר שני
 •  מעמד משני: מסלול עתודאים

 

מעמד התלמיד במערכת HR
לתלמיד במסלול המיוחד לעתודאים במדרשת פיינברג  יהיה במערכת HR מעמד של תלמיד ללא מלגה או שוהה ללא שכר.

 

תשלום מלגה
תלמיד במסלול עתודאים לא יהיה זכאי למלגה או לכל תשלום אחר במהלך לימודיו, למעט אם אישר לו הצבא חופשת לימודים מוגדרת (חל"ת), או אם שיחרר אותו הצבא משירות סדיר או קבע. תשלום המלגה יוגבל לשנה אחת בלבד. חריגה באישור ועדת ההוראה ודיקן המדרשה, ובלבד שמשך התשלום הכולל לא חרג מ-24 חודשים. בכל מקרה לא יותר תשלום מלגה אם חלפו 5 שנים ממועד תחילת לימודיו של התלמיד.

 

ביטוח הכשרה מקצועית
תלמיד במסלול עתודאים יבוטח במהלך כל תקופת לימודיו, ע"י מכון ויצמן למדע, בביטוח הכשרה מקצועית במסגרת המוסד לביטוח לאומי.

 

נסיעות לחו"ל בתפקיד
לתלמיד במסלול עתודאים תותר נסיעה לחו"ל, באמצעות טופס ובמימון ראש הקבוצה, רק בעת חופשת לימודים מאושרת ומוגדרת (חל"ת) מהצבא, או בתקופה בה הוא משלים את לימודיו ומחקרו לאחר ששוחרר משירות צבאי.

 

מגורים במעונות
תלמיד במסלול עתודאים לא יהיה זכאי  להתגורר במעונות, למעט בעת חופשת לימודים מאושרת ומגדרת (חל"ת) מהצבא, או בתקופה בה הוא משלים את לימודיו ומחקרו לאחר ששוחרר משירות צבאי. משך הזמן הכולל למגורים במעונות במהלך הלימודים לתואר יוגבל לשנה אחת בלבד.

 

 • Life Sciences

  Dalia Greenberg
  Send mail to Dalia Greenberg
  Phone: +972-8-934-3843