Shulamit Geri

גב׳ שולמית גרי

סגן נשיא למנהל וכספים

מטרת המינהל הינה להבטיח סביבת עבודה ולמידה מעוררת השראה וחופשית מאילוצים עבור מדעני המכון. החתירה ליעד זה נעשית תוך הקפדה על מילוי החוקים והתקנות החלים על המכון ותוך שמירה על סטנדרטים מודרניים של יעילות, אפקטיביות, קיימות, בטיחות ובריאות.

סגן הנשיא למינהל וכספים אחראי על תיאום וניהול פעילות האגפים והיחידות המנהליות במכון.

חוק חופש המידע

עוזרת לסגן נשיא, מנהל וכספים

אוראל וקנין

+טלפון: 972-8-934-3900
orel.vaknin@weizmann.ac.il