You are here

תואר שני בפיסיקה למשרתים בחובה ובקבע

התכנית לתואר שני בפיסיקה מיועדת לחיילים בשירות סדיר, שהצטיינו בתואר הראשון. התכנית מתבססת על המתווה המפורט באתר מדרשת פיינברג, שם מפורטות הדרישות, מסגרת הזמן, תמיכה כספית (לחיילי חובה), ומלגות.

מטרת התוכנית שלהלן היא לאפשר את סיום הלימודים בהצלחה ובזמן סביר, על אף הקושי של הסטודנטים בשירות סדיר להגיע ולשהות במכון ויצמן לפרקי זמן ארוכים. עיקרי התכנית הם:

  • הכרה רשמית וליווי, התאמת מתווה והתייעצות, אירועים ייעודיים למשתתפי התכנית.
  • קביעת מועדי חלק מקורסי החובה (קוונטים 1, קוונטים 2, ופיסיקה סטטיסטית) וכן מינוי מתרגלים וחונכים (tutors) לקורסים אלו, כך שניתן יהיה לשמוע את מרב השיעורים גם בנוכחות מוגבלת של חצי יום בשבוע.
  • קורס פרויקט ניסיוני: קיימים מספר פתרונות לביצוע הפרויקט שלא במסגרת נוכחות פיסית במכון ויצמן, אשר יותאמו אישית לאחר שיחה בתהליך הקבלה.
  • קורס סמינר סטודנטים: על הסטודנטים בתוכנית החיילים להגיע לשיעור הראשון ולשלושה שיעורים נוספים במהלך הסמסטר, וכן להעביר סמינר באחד מהם.
  • הפחתת מספר נקודות הזכות הנדרשות במהלך התואר, כזיכוי על קורסים מתקדמים וקורסי בחירה שבוצעו באוניברסיטאות אחרות.

חשוב להבין שהתכנית לעיל אינה מבטלת את האפשרות להתחיל את הלימודים בפיסיקה כ"שומעים חופשיים" (auditor). מכון ויצמן מאפשר לכל המעוניין להירשם, ללמוד, ולהבחן בקורסים השונים, ללא עלות וללא מבחני קבלה. לכן ניתן, ולעיתים מומלץ, לקחת מספר קורסים כשומעים חופשיים ובשלב מאוחר יותר להירשם לתכנית.

לשאלות ופרטים נוספים, אנא פנו לעופר פירסטנברג, נציג ועדת ההוראה של פיסיקה.