מבער גז מעבדתי (בונזן)

מבער גז מעבדתי (בונזן)

חובה לטפל במכשיר במנדף כימי (או במקום מאוורר אם אין מנדף) ובריחוק מאש גלויה (או ניצוץ)!

מס הסבר תמונה
1

סגור את ברז הגז, בדוק שהמיכל ריק על ידי נענוע המכשיר, וודא שלא נשמע שקשוק נוזל.

סעיף 1
2 שחרר לחלוטין את הברגת המערכת "ברז המבער" סעיף 2
3 הוצא את "ברז המבער" מבית המיכל והנח אותו על גבי משטח העבודה. סעיף 3
4 הסר את תחתית בית המיכל , הבא את הלשונית אל הפתח בגוף המבער, ושלוף את התחתית סעיף 4
5 הוצא את מיכל הגז הריק ממקומו והשאירו לנידוף מושלם בתוך המנדף למשך יממה. סעיף 5
6 המצב לפני הכנסת מיכל גז חדש סעיף 6
7 הכנס מיכל גז חדש אל תוך בית המיכל סעיף 7
8 הרכב את תחתית בית המיכל, וודא שהקימורים לכיוון המיכל, סובב את התחתית. סעיף 8
9 ודא כי בית המחט אכן קפיצי, והמחט אינה בולטת. ודא שהברז סגור סעיף 9
10 הברג את מערכת "ברז המבער" לתוך בית המיכל, וחזק אותו היטב. סעיף 10