Bagrut

בחינות בגרות

פתרונות לכל השאלות בבחינות הבגרות במתמטיקה, שאלון 806, מהשנים תשע"ד עד תשע"ח.

המסמך כולל גם פתרונות חלופיים, הנחיות לתהליך הפתרונות, מלכודות שיש להימנע מהם, ועוד.

גרסה 1.4.5 (12 ינואר 2020).

נספח ב' ייצוג גרפי של משפים בגיאומטריה: קובץ נפרד להדפסה בצבע.