Research

SAERI Funded Projects

מחזור 2010/11

ביקוע גרעיני

  • סכמות חדשות של אנרגיה גרעינית וטיפול בשפכים רדיואקטיביים(מ. הס)

ביו מסה

  • יצירת מחזורי קיבוע פחמן חלופיים להגברת פרודוקטיביות וקיימות אנרגטית(ר. מילוא)

תאים סולריים

  • מולקולות עבור תאי שמש הפוכים(מ. ון-דר-בום)
  • תאי שמש המבוססים על נקודות קוונטיות(ד. אורון)
  • תאי שמש ננו-פורוזיביים בעלי מתח גבוה(ג. הודס)

פוטוסינתזה מלאכותית

  • הכנה והפעלה של מערכת פוטוסינתטית במטריצה סול-ג'ל(ד. נוי)
  • המרה קטליטית של CO2 (ד. מילשטיין, ר. נוימן, ג. מרטין )

אנליזה של אנרגיה וקיימות

  • גאו-מספרים – מסד נתונים שימושי של מספרים של כדור הארץ ואנרגיה(ר. מילוא)
  • אקו-דולרים – מחיר סביבתי של תוצרים(ר. מילוא)

תיכנון חומר תרמו-אלקטרי משופר

  • מילגה מיוחדת(י. אימרי)