Jump to Navigation

דף הבית

באתר זה מתפרסמים מידע והודעות אודות מכרזים הנערכים במכון ויצמן למדע והתקשרויות של המכון.

באמצעות האתר ניתן אף לצפות ברשימות הספקים של המכון ולהירשם לרשימות דיוור.

מסמכי המכרז המלאים יפורסמו, ככל הניתן, באתר האינטרנט. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המכון.

לבירורים בנושא עיון או רכישה של מכרזים, ניתן לפנות בימים א' – ה', בין השעות 09:00-15:00
לענף מכרזים והתקשרויות בטל' 08-934-6920, בפקס 08-934-6919 או במייל Michrazim@weizmann.ac.il

לסיוע בהיבטי המחשוב הנוגעים לשימוש באתר, ניתן לפנות לענף מכרזים והתקשרויות בטלפון 08-934-6920