Jump to Navigation

הרשמה לדיוור

רשימת מנויים לדיוור

באתר מנוהלת רשימת מנויים אליהם יועברו, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות על פרסום מכרזים פומביים, והודעות הקשורות למכרז מסוים.

דיוור כללי

יש לבחור בתחומים הרצויים ולסמן במשבצת המתאימה את הדיוור המבוקש.