Jump to Navigation

מכרזים פומביים

מס' מכרזסמל מיון מצב סוג תחום כותרת מועד אחרון להגשה
02/2015 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי תכנון, יצור, הספקה והתקנה של מערכות ריהוט מעבדות לבניין ביוכימיה יום ב', 13/04/2015 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
02/2015
תאריך פרסום: 
03/03/2015
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ב', 13/04/2015 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
דה פיצ'וטו, בנין A, אגף הרכש, קומה 2, חדר ישיבות 232
תאריך ושעת מפגש: 
יום א', 15/03/2015 - 10:00
הודעה לעיתונות: 
פרסום בעיתון- עברית
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז
כתב כמויות
מסמכים נלווים: 
הודעת פרסום לאינטרנט - עברית
הודעת פרסום לאינטרנט - ערבית
סיכום מפגש מציעים מיום 15.3.15
מענה לשאלות הבהרה ועדכון בנוגע להצעת המחיר מיום 29.3.15
מענה לשאלות הבהרה מס' 3 מיום 01.04.2015
מענה לשאלות הבהרה מס' 4 מיום 02.04.2015
איש קשר: 
(+972-8-934-6922)
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪400
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום ראשון ה-08.03.15 שעה 12:00.

תאריך: 
04/03/2015
09/2015 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי התקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות מיזוג אויר במכון ויצמן למדע יום ה', 18/06/2015 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
09/2015
תאריך פרסום: 
20/05/2015
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ה', 18/06/2015 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן למדע ברחובות, בנין המחלקות ע"ש דה פיצ'וטו, בנין A, אגף הרכש, קומה 2- חדר ישיבות 232
תאריך ושעת מפגש: 
יום ג', 26/05/2015 - 10:30
הודעה לעיתונות: 
פרסון בעתון - עברית
פרסום בעיתון - ערבית
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז
טופס הצעת מחיר
סיכום מפגש מציעים ומענה לשאלות הבהרה מס' 1
מענה לשאלות הבהרה מס' 2 מיום 11.6.2015
איש קשר: 
(+972-8-934-6725)
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪400
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום שני ה-25.05.2015 בשעה 08:30

תאריך: 
20/05/2015
1/2012 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי מכרז פומבי לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים בשטח המכון יום ה', 26/01/2012 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1/2012
תאריך פרסום: 
05/01/2012
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ה', 26/01/2012 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן למדע, אגף הרכש, בנין הנדיב, חדר 12 חדר ישיבות מכרזים
תאריך ושעת מפגש: 
יום ד', 11/01/2012 - 09:30
הודעה לעיתונות: 
newspaper ad in hebrew
newspaper ad in Arabic
מסמכי המכרז: 
tender documents - part A
tender documets - part B
tender documents - part C
tender documents - part D
מסמכים נלווים: 
הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי - עברית
הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי - ערבית
סיכום מפגש מציעים מיום 18.1.2012
הודעה בדבר מועד פקיעת ערבות מכרז
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1/2013 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי הספקה והתקנה של מערכות אחסון למבנה המחלקות על שם דה – פיצ'וטו יום א', 21/04/2013 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1/2013
תאריך פרסום: 
04/03/2013
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום א', 21/04/2013 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
בניין הנדיב, ענף מכרזים והתקשרויות, חדר ישיבות מספר 12
תאריך ושעת מפגש: 
יום ד', 13/03/2013 - 09:30
הודעה לעיתונות: 
הודעה לעיתון בדבר עריכת מכרז פומבי -עברית
מסמכי המכרז: 
חוזה
נספח בטיחות לחוזה
מפרט
מסמכי המכרז
כתב כמויות
תוכניות חתכים (1)
תוכניות פרטים (1)
תוכנית מבנה מחלקות מפלס 38.00
תוכנית מבנה מחלקות מפלס 41.5
תוכנית מבנה מחלקות מפלס 44.30
תוכנית מבנה מחלקות מפלס 48.0
תוכנית מבנה מחלקות מפלס 53.0
תוכנית מבנה מחלקות מפלס 57.20
מענה לשאלות הבהרה ועדכון החוזה מיום 7.4.2013
מסמכים נלווים: 
הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי - ערבית
הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי - עברית
סיכום מפגש מציעים ועדכון מועדי המכרז
איש קשר: 
(+972-8-934-6953)
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪300
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪0
האם המכרז ממוכן?: 
לא
10/2012 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים רכש מכרז פומבי מוגבל עם אפשרות ניהול מו"מ לעריכת ביטוח חיים קבוצתי וביטוח נכות קבוצתי - מכון ויצמן למדע יום א', 26/02/2012 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
10/2012
תאריך פרסום: 
29/01/2012
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום א', 26/02/2012 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן למדע ברחובות, בניין הנדיב, אגף הרכש, חדר 12 - חדר ישיבות ענף מכרזים והתקשרויות. ההשתתפות במפגש המציעים רצויה אך איננה חובה.
תאריך ושעת מפגש: 
יום ג', 07/02/2012 - 09:00
הודעה לעיתונות: 
פרסום בעיתונות בעברית
פרסום בעיתונאות בערבית
פרסום בעיתון בדבר דחית המועד האחרון להגשת הצעה
מסמכי המכרז: 
מסמכי מכרז - חלק א'
מסמכים נלווים: 
מסמכי מכרז- חלק ב'
הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי - עברית
הודעה בדבר ערכית מכרז פומבי - ערבית
עדכון מיום 19.2.2012
מענה לשאלות הבהרה מיום 22.2.2012
עדכון מיום 22.2.2012
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪1000
האם המכרז ממוכן?: 
לא
10/2014 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים רכש הפקת אירועי המושב השנתי ה- 66 של המועצה הבינלאומית של מכון ויצמן למדע יום ה', 24/04/2014 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
10/2014
תאריך פרסום: 
11/03/2014
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ה', 24/04/2014 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן למדע ברחובות, בנין הנדיב, אגף הרכש, חדר 12 – חדר ישיבות ענף מכרזים והתקשרויות
תאריך ושעת מפגש: 
יום ד', 26/03/2014 - 13:30
הודעה לעיתונות: 
הודעה לעיתון - עברית
מסמכי המכרז: 
מסמכי מכרז
הצעת מחיר
חוברת נלוות - אנגלית
דף נלווה - עברית
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי - עברית
הודעה על עריכת מכרז פומבי - ערבית
סיכום מפגש מציעים מיום 6.4.2014
אולם ויקס
בית וייסגל
בית קלור
מרכז לופאטי
מענה לשאלות הבהרה מיום 10.4.2014
איש קשר: 
אורלי ניב-זכות
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪300
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪0
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010004/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי מכרז לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ מעבדות בבניין פיסיקה שלב ג' יום ה', 08/09/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010004/2011
תאריך פרסום: 
31/07/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ה', 08/09/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן ברוחובת, אגף הרכש, בנין הנדיב, חדר 12 חדר ישיבות ענף מכרזים והתקשרויות
תאריך ושעת מפגש: 
יום ב', 08/08/2011 - 10:00
הודעה לעיתונות: 
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי
עדכון - מיקום רכישת המכרז
סיכום סיור קבלנים, תשובות לשאלות הבהרה ועדכונים
פרסום מודעה בערבית
דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010006/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים רכש עריכת ביטוחי רכב חובה, צד שלישי ומקיף לרכבי מכון ויצמן למדע יום ב', 01/08/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010006 /2011
תאריך פרסום: 
04/07/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ב', 01/08/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן בנין המנהלה ע"ש סטון, קומה 4, חדר ישיבות איילה. ההשתתפות במפגש המציעים רצויה אך איננה חובה
תאריך ושעת מפגש: 
יום ב', 18/07/2011 - 14:00
מידע נוסף: 

ניתן יהיה לרכוש את מסמכים החל מיום 5.7.2011

הודעה לעיתונות: 
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי
הודעה בערבית על עריכת מכרז פומבי
מענה לשאלות הבהרה
מענה לשאלות הבהרה מהתאריך 24.7.2011
מענה לשאלות הבהרה מהתאריך 27.7.2011
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010007/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי התקשרות עם קבלן ראשי לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ בבניין המאיץ במכון ויצמן יום ג', 29/03/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010007/2011
תאריך פרסום: 
13/02/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג', 29/03/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
כניסה לבניין אגף במו"ת ( בינוי) במכון ויצמן
תאריך ושעת מפגש: 
יום ב', 07/03/2011 - 15:30
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

מועד סיור הקבלנים נדחה מיום 23.02.2011 ליום 02.03.2011 בשעה 13:30 בכניסה לבניין אגף במו"ת ( בינוי) שבמכון ויצמן.

תאריך: 
21/02/2011
תוכן: 

המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז נדחה ליום 02.03.2011.

תאריך: 
21/02/2011
תוכן: 

תנאי הסף בסעיף 10.1.2 למכרז התעדכנו ולוח הזמנים לעריכת המכרז התעדכן כדלקמן:
1. המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז - 8.3.2011
2. המועד האחרון להגשת בקשה לשאלות הבהרה - 10.3.2011
3. המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז - 15.2.2011 בשעה 12:00
4. מועד סיור הקבלנים - 7.3.2011 בשעה 15:30. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. המשתתפים מתבקשים להרשם להשתתפות בסיור במזכירות ענף מכרזים והתקשרויות 08-9346920

קובץ מצורף: 
הודעת שינויים בתנאי המכרז מיום 1.3.2011
תאריך: 
01/03/2011
תוכן: 

סיכום סיור קבלנים שנערך ביום 7.3.2011 וכן הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום 29.3.2011 בשעה 12:00

קובץ מצורף: 
סיכום סיור קבלנים
תאריך: 
10/03/2011
1010008/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי מכרז פומבי לביצוע עבודות להקמת חממה טרנסגנית ומבנה תמך במכון ויצמן יום ד', 16/11/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010008/2011
תאריך פרסום: 
03/10/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ד', 16/11/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן למדע, אגף הרכש, בנין הנדיב, חדר ישיבות 12- ענף מכרזים והתקשרויות
תאריך ושעת מפגש: 
יום ג', 25/10/2011 - 13:00
הודעה לעיתונות: 
פרסום בעיתונות בעברית
פרסום מודעה בערבית
מסמכי המכרז: 
מסמכי מכרז
כתב כמויות
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי - עברית
הודעה על עריכת מכרז פומבי - ערבית
סיכום סיור קבלנים ומענה לשאלות הבהרה מיום 31.10.2011
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010015/11/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי מכרז פומבי לאספקת כסאות עבור מרכז קונגרסים ע"ש דוד לופאטי יום ב', 30/05/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010015/11/2011
תאריך פרסום: 
01/05/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ב', 30/05/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
בכניסה לאולם ויקס במכון ויצמן למדע
תאריך ושעת מפגש: 
יום א', 15/05/2011 - 09:00
הודעה לעיתונות: 
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

סיכום סיור קבלנים, תשובות לשאלות ועדכונים מיום 23/5/2011

קובץ מצורף: 
סיכום סיור קבלנים, תשובות לשאלות ועדכונים
תאריך: 
25/05/2011
1010017/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי מכרז פומבי לביצוע עבודות פירוק והקמת קטע בגדר ההיקפית יום א', 13/11/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010017/2011
תאריך פרסום: 
03/10/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום א', 13/11/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן למדע, אגף הרכש, בנין הנדיב, חדר 12 חדר ישיבות מכרזים
תאריך ושעת מפגש: 
יום ד', 26/10/2011 - 09:30
הודעה לעיתונות: 
פרסום מודעה בערבית
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז
חוזה ההתקשרות
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי - עברית
הודעה על עריכת מכרז פומבי - ערבית
סיור קבלנים ומענה לשאלות הבהרה מיום 30.10.2011
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010018/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי מכרז פומבי לאספקה, התקנה והפעלה של מערכות מולטימדיה יום א', 08/05/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010018/2011
תאריך פרסום: 
30/03/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום א', 08/05/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
כניסה לבנין אגף במו"ת (אגף הבינוי) במכון ויצמן ברחובות
תאריך ושעת מפגש: 
יום ב', 11/04/2011 - 11:00
מידע נוסף: 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולברר פרטים בענף מכרזים והתקשרויות בטל' 08-9346920

הודעה לעיתונות: 
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה למכרז נדחה ליום 26.4.2011

תאריך: 
13/04/2011
תוכן: 

סיכום סיור קבלנים שנערך ביום 11.4.2011

קובץ מצורף: 
סיכום סיור קבלנים
תאריך: 
17/04/2011
1010019/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי ביצוע עבודות בינוי, שימור והרחבת מעונות בית קלור יום ד', 16/11/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010019/2011
תאריך פרסום: 
26/09/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ד', 16/11/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
כן
מקום מפגש מציעים: 
מכון ויצמן למדע, אגף הרכש, בנין הנדיב, חדר 12 חדר ישיבות מכרזים
תאריך ושעת מפגש: 
יום ב', 10/10/2011 - 13:00
הודעה לעיתונות: 
פרסום מודעת עיתון בעברית
מסמכי המכרז: 
מסמכי המכרז
חוזה ההתקשרות
נספח ב לחוזה - המפרט המיוחד
פרק 05- עבודות איטום 1
פרק 05- עבודות איטום 2
פרק 07- עבדות אינסטלציה וכיבוי אש
פרק 08, 18 ,34 ,35 - עבודות חשמל, תשתיות תקשורת, מערכות גילוי ומערכת בקרת מבנים
פרק 12- עבודות אלומיניום
פרק 17 - עבודות מעליות 1
פרק 17 - עבודות מעליות 2
פרק 27 - סידורי נגישות
פרקים 40,41,42 - פיתוח נופי, גינון השקייה וריהוט גן
כתב כמויות
מסמכים נלווים: 
הודעה על עריכת מכרז פומבי בעברית
הודעה על עריכת מכרז פומבי בערבית
סיכום סיור קבלנים,מענה לשאלות הבהרה והודעה על שינויים במסמכי ובתנאי המכרז כולל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז
עדכון מועד פקיעת ערבות מיום 13.11.2011
עדכון והבהרה למסמכי המכרז מיום 14.11.2011
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור טופס מכרז: 
₪1000
האם המכרז ממוכן?: 
לא
1010023/2011 סגור רכש טובין / עבודה / שירותים בינוי התקשרות למתן שירותי ניהול לבניית מרכז מחקר טרום קליני- לורי לוקיי יום ג', 22/03/2011 - 12:00

במידה ולא הצלחתם לפתוח את קבצי ה-  המצורפים אנא בצעו השלבים הבאים לפתיחת הקבצים על שולחן העבודה:

 1. לחץ על קובץ ה- במקש ימני בעכבר
 2. לחץ על שמירה בשם.
 3. בתיבה שם הקובץ, אין צורך להזין שם חדש עבור הקובץ.
 4. לשמירת העותק בתיקיה שולחן עבודה, לחץ על כונן שולחן עבודה ברשימה מימין או משמאל בתיבת הדו שיח.
מס' מכרז: 
1010023/2011
תאריך פרסום: 
10/02/2011
סוג מכרז: 
רכש טובין / עבודה / שירותים
יחידה מפרסמת: 
יחידה1
מועד אחרון להגשת הצעות: 
יום ג', 22/03/2011 - 12:00
ייערך מפגש מציעים: 
לא
איש קשר: 
ענף מכרזים
תשלום עבור השתתפות במכרז: 
₪300
האם המכרז ממוכן?: 
לא

הודעות

תוכן: 

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ובוצעו שינויים נוספים בתנאי המכרז ומסמכיו. ראה קובץ מצורף.

קובץ מצורף: 
שינויים למכרז לורי לוקיי
תאריך: 
03/03/2011
תוכן: 

המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז נדחה ליום 22.3.2011
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 17.3.2011

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 22.3.2011 בשעה 12:00.

תאריך: 
13/03/2011