Videos

 

למתעניינים - הנה כמה הרצאות שנתתי הנמצאות ברשת

ננוטכנולוגיה: והקישור להוראת המדעים בחטיבת הביניים 2017 - קישור

המחקר שליווה את בניית הקורס מבוא לחומרים וננוטכנולוגיה צילום של סדנא, 2017 - קישור

תוכנית רוטשילד-ויצמן על קצה המזלג, 2017 - קישור

הוראת ננוטכנולוגיה בפרוייקט אירופאי משותף EduNano, 2016 - קישור

סרטון מבוא לקורס מתוקשב למורים "מובא לחומרים לננוטכנולוגיה", 2016 - קישור

כימיה המדע המרכזי - הרצאה בכנס מורי הכימיה הארצי, דצמבר 2016 - קישור

לימוד מדע לא פורמאלי בעולם וירטואלי, כנס צ'ייס, 2010 - קישור