Past Council of Professors Chairs

 

Year Chair Name Faculty
2021/2022 Yuval Oreg Physics
2019/2020 Dan Yakir Chemistry
2017/2018 Moni Naor Mathematics and Computer Science
2015/2016 Avraham Levy Biochemistry
2013/2014 Ady Stern Physics
2011/2012 Adi Kimchi Biochemistry
2009/2010 Daniella Goldfarb Chemistry
2007/2008   David Peleg Mathematics and Computer Science
2005/2006   Yosef Nir Physics
2003/2004   Stephen Weiner Chemistry
2001/2002    Ben-Zion Shilo Biochemistry
1999/2000  Eytan Domany Physics
1998    Zvi Artstein Mathematics and Computer Science
1996/1997   Moshe Oren Biology
1994/1995    Shimon Vega Chemistry
1992/1993   Richard Hornrich Physics
1991    Yosef Aloni Biochemistry
1989/1990   Asher Friesem Physics
1987/1988   Yakar Kannai Mathematics and Computer Science
1985/1986    Meir Wilchek Biochemistry
1983/1984  Henryk Eisenberg Chemistry
1981/1982   Avraham E. Blaugrund Physics
1979/1980   Hans Lindner Biology
1978  Igal Talmi Physics
1976/1977   Joel R. Gat Chemistry
1973/1975  Mordhay Avron Biochemistry
1970/1972  Gvirol Goldring Physics
1967/1969   Joseph Gillis Mathematics and Computer Science
1964/1966   Igal Talmi Physics
1963   Chaim Pekeris Mathematics and Computer Science