Media

Ulitsky "Lab Story"

RNA 90210

על המקבילה הגנטית של מיקוד דואר – ועל ההבדלים החותכים בין מולקולות קוויות למעגליות

נול האריגה של האבולוציה

שיטה חדשה מאפשרת לאתר נקודות דמיון בין מולקולות בקרת גנים של מינים שונים – מלטאות ועד בני-אדם – וכך לחשוף מקטעים חיוניים שנשמרו לאורך האבולוציה

Meet Prof. Igor Ulitsky, 2020 Blavatnik Awards in Israel, Life Sciences Laureate

כשהצ'ייסר נתקע בפקק

מדעני מכון ויצמן למדע שיערו כי מיקום גנים לא-מקודדים עשוי ללמד על תפקידם. המדענים הראו כי הגן הלא-מקודד "צ'ייסר", מווסת את הגן המקודד הסמוך לו, שנקשר בעבר לאפילפסיה ולאוטיזם

הדרך הארוכה של הרנ״א מראשית החיים ועד לבית המרקחת