סמכויות נציב תלונות הציבור

נציב תלונות הציבור (Ombudsman, "הנציב") יטפל בפניות שיתקבלו ממי שרואה עצמו נפגע ממעשה או מחדל הנוגעים לתפקוד המכון או של בעל תפקיד בו או מי מטעמו, כדי לתת מענה פרטני למתלונן, ולפי הצורך להמליץ על שיפור מערכתי.

 

פנייה לא תטופל על ידי הנציב במקרים הבאים:

  1. פנייה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או נמצא בטיפול גורם מוסמך אחר, או שהם כבר הכריעו בו.
  2. נושא הפנייה נמצא בחקירת משטרה או רשות חוקרת אחרת.
  3. פנייה בנושא הטרדה מינית לפי חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח - 1998. במקרה זה, הנציב יעביר את הפנייה לממונה על מניעת הטרדה מינית במכון.
  4. פנייה המתייחסת לעניינים שהינם בליבת החופש האקדמי (למשל: נושאים אקדמיים מובהקים, או קבילות סטודנטים במדרשת פיינברג בהקשר לתפקודה האקדמי), הנציב ינחה את המתלונן כיצד הוא יכול להתקדם בפנייתו (לשיקול הפונה).
  5. פנייה שהוגשה מבלי שהפונה מיצה את האפשרויות הרגילות העומדות לרשותו בבירור הנושא.

תלונה בה עולה חשש לפגיעה בטוהר המידות וביושרה, או להוצאת דיבה, או למעשה פלילי לכאורה, הנציב יטפל בה עד לבירור החשש. אם בבירור יעלה כי יש חשד סביר לנ"ל, יעביר הנציב את ממצאי הבירור לסגן נשיא הרלוונטי לנושא התלונה וללשכה המשפטית, והמשך הטיפול יתואם עמם.

כפיפות ארגונית

הנציב כפוף ארגונית ליו"ר מועצת המנהלים של המכון - The Chair of the Executive Board.

אופן הגשת פנייה לנציב ודרכי טיפולו בה

פנייה תהיה ישירות לנציב, במכתב, בטלפון או בדוא"ל, אך רצוי שתהיה בכתב ותכלול כל מידע רלוונטי, לרבות: פרטי הפונה (שם, פרטי קשר), תמצית הפנייה, אסמכתאות וראיות, וכן כל מידע נוסף שעשוי לסייע בבירורה. פונה רשאי לפנות אנונימית או לבקש לשמור על סודיות/חיסיון פנייתו, אולם היענות לבקשה כאמור תהיה בהתאם לאופי הבירור הנדרש ולשיקול הדעת של הנציב.

מיד עם קבלת הפנייה, הנציב יקבע את דרכי הטיפול בה, לרבות האם יש מקום לבירורה על ידו, או האם להעבירה לטיפולו של גורם אחר במכון - הכול בהתאם להוראות הדין.

משוב לפונה

הנציב יודיע לפונה באותה דרך בה פנה אליו, על קבלת הפניה ועל החלטתו בנוגע להמשך הטיפול בה, וישיב לו עם סיום הטיפול.

דיווחים

הנציב ידווח בשוטף אודות התלונות שהוא טיפל בהן, לנשיא או לסגני נשיא רלוונטיים. בנוסף, אחת לשנה, יגיש דוח תמציתי ליו"ר מועצת המנהלים, לנשיא, ולסגן נשיא למינהל וכספים.

צור קשר - נציב תלונות הציבור

ד"ר עמי שליט

טלפון ייעודי לתלונות: 08-9346264

לשכה: 08-9344056  |  08-9343998

נייד: 054-2639155

ami.shalit@weizmann.ac.il