לשכת המבקר הפנימי

תכליתה של הביקורת הפנימית היא לתרום להצלחת הארגון בהשגת יעדיו ולחיזוק אמינותו בקרב בעלי העניין בו.

מהות הביקורת הפנימית

אי תלות ואובייקטיביות

הביקורת הפנימית הינה בלתי תלויה ופועלת בגישה חסרת פניות כדי להוסיף ערך לארגון ולשפר את התנהלותו.

ערך מוסף

הביקורת הפנימית מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו ולהוסיף לו ערך, באמצעות בדיקה, הערכה ומתן המלצות לשיפור מועילות תהליכים, ניהול הסיכונים, הבקרה והפיקוח.

חקיקה ותקן מקצועי

פעולות הביקורת הפנימית נערכות על-פי הוראות הדין והתקנים המקצועיים אשר מטילים עליה חובות ותפקידים ייחודיים לה.

ליבת הביקורת

 • מינהל תקין

  לוודא שמתקיימים מינהל תקין, יעילות, חיסכון ושמירה על טוהר המידות.

 • ציות

  לבדוק את תקינות פעולות הארגון ונושאי משרה בו, ואת עמידתן בהוראות הדין.

 • תהליכים תפעוליים

  להעריך את נאותות התהליכים התפעוליים בארגון ותיעודם.

 • מהימנות נתונים

  לבדוק את מהימנות הנתונים והמידע שעליהם מתבססים הרישומים והדיווחים.

 • יעילות בקרות

  לבדוק את קיומן של בקרות יעילות ומועילות.

 • קבלת החלטות

  להעריך את נאותות תהליכי קבלת ההחלטות וההוראות המחייבות בארגון ואת נאותות יישומן.

 • מערכות מידע

  לבדוק את נאותות השימוש במערכות מידע ממוחשבות.

 • ניהול סיכונים

  לזהות תחומי סיכון וחשיפה, ולהעריך את נאותות ניהול הסיכונים בארגון.

תהליך הביקורת

עבודת הביקורת במכון נעשית במספר שלבים:

 • התנעת הביקורת

  התנעת הביקורת באמצעות מפגשים עם מנהלים ואנשי מפתח בתהליך הנבדק.

 • הערכת סיכונים

  איסוף מידע להבנה מעמיקה של הפעילות המבוקרת ולהערכת הסיכונים הרלוונטיים לה.

 • הכנת תוכנית

  הכנת תוכנית ביקורת על בסיס למידת הסביבה התפעולית והרגולטורית.

 • איסוף נתונים

  איסוף וכרייה של נתונים.

 • ניתוח נתונים

  ניתוח הנתונים שנאספו.

 • אימות ממצאים

  אימות ממצאים תוך דיונים עם המבוקרים הישירים על טיוטת הדוח והמלצותיו.

 • הצגת טיוטה והמלצות

  הצגת טיוטת הדוח וההמלצות שבו לרמות הממונות על המבוקרים הישירים ובהמשך להנהלה.

 • הפצת הדוח

  הפצת הנוסח הסופי של הדוח לגורמים הרלוונטיים.

 • דיון בוועדה

  דיון בדוח הביקורת, ממצאיו והמלצותיו בוועדת הביקורת.

 • יישום ההמלצות

  ניהול מעקב מסודר ושיטתי אחר יישום ההמלצות שאושרו ע״י ועדת הביקורת.