ליבת הביקורת

מינהל תקין

לוודא שמתקיימים מינהל תקין, יעילות, חיסכון ושמירה על טוהר המידות.

ציות

לבדוק את תקינות פעולות הארגון ונושאי משרה בו, ואת עמידתן בהוראות הדין.

תהליכים תפעוליים

להעריך את נאותות התהליכים התפעוליים בארגון ותיעודם.

מהימנות נתונים

לבדוק את מהימנות הנתונים והמידע שעליהם מתבססים הרישומים והדיווחים.

יעילות בקרות

לבדוק את קיומן של בקרות יעילות ומועילות.

קבלת החלטות

להעריך את נאותות תהליכי קבלת ההחלטות וההוראות המחייבות בארגון ואת נאותות יישומן.

מערכות מידע

לבדוק את נאותות השימוש במערכות מידע ממוחשבות.

ניהול סיכונים

לזהות תחומי סיכון וחשיפה, ולהעריך את נאותות ניהול הסיכונים בארגון.