תהליך הביקורת

עבודת הביקורת במכון נעשית במספר שלבים:

התנעת הביקורת

התנעת הביקורת באמצעות מפגשים עם מנהלים ואנשי מפתח בתהליך הנבדק.

הערכת סיכונים

איסוף מידע להבנה מעמיקה של הפעילות המבוקרת ולהערכת הסיכונים הרלוונטיים לה.

הכנת תוכנית

הכנת תוכנית ביקורת על בסיס למידת הסביבה התפעולית והרגולטורית.

איסוף נתונים

איסוף וכרייה של נתונים.

ניתוח נתונים

ניתוח הנתונים שנאספו.

אימות ממצאים

אימות ממצאים תוך דיונים עם המבוקרים הישירים על טיוטת הדוח והמלצותיו.

הצגת טיוטה והמלצות

הצגת טיוטת הדוח וההמלצות שבו לרמות הממונות על המבוקרים הישירים ובהמשך להנהלה.

הפצת הדוח

הפצת הנוסח הסופי של הדוח לגורמים הרלוונטיים.

דיון בוועדה

דיון בדוח הביקורת, ממצאיו והמלצותיו בוועדת הביקורת.

יישום ההמלצות

ניהול מעקב מסודר ושיטתי אחר יישום ההמלצות שאושרו ע״י ועדת הביקורת.

שאלות נפוצות

לשכת המבקר הפנימי בונה מדי חמש/שש שנים תוכנית עבודה רב-שנתית לבדיקת נושאים שונים על בסיס סקר סיכונים (זיהוי והערכת סיכונים תפעולים, פיננסיים, ציות וכדומה); שיחות ומשוב מהנהלת המכון הבכירה ומדרגי ניהול ביניים; ניסיון מצטבר, ועוד. תוכנית העבודה הרב-שנתית ותוכניות העבודה השנתיות הנגזרות ממנה מאושרות ע"י ועדת הביקורת. לרוב, נושא ביקורת נבדק בממוצע אחת לחמש שנים, בתיאום עם הנהלת המכון, ובהתאם לתדירות נדרשת לבדיקה על פי סקר סיכונים כאמור לעיל. ועדת הביקורת והנהלת המכון רשאיות להציע שינויים בתוכניות העבודה, לרבות הוספת נושאים לביקורת.

כמות המשאבים תלויה בהיקף הנושא הנבדק, מורכבותו, זמינות המידע וזמינות אנשי המפתח. ככל שהמבוקרים מיישמים בשוטף יותר הוראות והנחיות פנימיות, תוכניות עבודה, תהליכים ממוחשבים, בקרות וכדומה, יידרשו מהם פחות משאבי זמן במהלך הביקורת עצמה.

דוחות הביקורת נשלחים רק לבעלי התפקידים הבאים:

  • יו"ר מועצת מנהלים של המכון
  • נשיא המכון
  • סגן הנשיא
  • סגן הנשיא למנהל וכספים
  • יו"ר ועדת הביקורת וחבריה
  • המנהלים הרלוונטיים לנושא הנבדק

על המבוקרים ליישם את המלצות הביקורת, שאושרו ע״י ועדת הביקורת, במסגרת לוחות הזמנים שסוכמו וצויינו בדוח. באחריותה של לשכת המבקר הפנימי לעקוב אחר יישום ההמלצות. המעקב נעשה ע״י פניה ישירה למבוקרים האחראים ליישום ההמלצות, בסמוך למועד שצויין בדוח. בסמכות לשכת המבקר לאשר הארכה למועד השלמת היישום. לשכת המבקר מדווחת מדי שנה לוועדת הביקורת ולהנהלת המכון על סטאטוס יישום ההמלצות.