מעמד וסמכויות

בסיס חוקי ותקנוני

על פי תקנון המכון (Articles of Association), המועצה הבינלאומית של המכון (The International Board) ממנה ועדת ביקורת, אשר מנחה את עבודת הביקורת ומפקחת עליה. פעילות זאת מוסדרת בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב – 1992, חוק החברות, חוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח – 1958, ובתקנים המקצועיים של לשכת המבקרים הפנימיים.

כפיפות ודיווח

מועצת המנהלים של המכון ממנה את מבקר המכון (ישירות, או באמצעות ועדת הניהול של מועצת המנהלים), בהתאם להמלצת ועדת הביקורת של המועצה הבינלאומית של המכון. מבקר המכון כפוף ארגונית ליו"ר מועצת המנהלים.

אחריות

מבקר המכון אחראי לבנות תוכנית ביקורת רב-שנתית, המבוססת על מתודולוגיית ניהול סיכונים; להביאה לבחינה ואישור של ועדת הביקורת; לפעול על פי תוכנית הביקורת המאושרת; ולבצע משימות נוספות, אם וככל שתוטלנה עליו ע״י יו״ר מועצת המנהלים או יו״ר ועדת ביקורת. באחריות מבקר המכון לוודא כי פעילות הביקורת הפנימית תיערך בהתאם להוראות של תקנים מקצועיים מקובלים ובכפוף לכל דין, ותבוצע בידי מבקרים מקצועיים, בעלי ידע, הכשרה ומיומנות מתאימים.

סמכויות

למבקר המכון ולעובדים המקצועיים בלשכתו, הסמכות לדרוש ולקבל כל מסמך וכל מידע, אשר לדעתם נדרש להם לצורך מילוי תפקידם. מי שנדרש למסור מסמך או מידע כאמור, חייב למלא אחר הדרישה תוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה. בתוך כך, לצורך ביצוע ביקורת פנימית בהתאם לתוכנית העבודה, תהיה למבקר המכון ולעובדים המקצועיים בלשכתו, גישה לכל מידע, רשומות, מאגרים (ממוחשבים ולא ממוחשבים), אתרים ונכסים של הגוף המבוקר, לרבות דוחות, חוות דעת, סקרי סיכונים וכדומה. מבקר המכון ועובדי לשכתו לא יהיו מעורבים בביצוע פעילות שוטפת של תפעול ו/או בקרה, במכון או בגופים הקשורים לו.

סודיות

מבקר המכון ומי שפועלים מטעמו, מחויבים לשמור על סודיות וחיסיון לגבי כל מסמך ומידע המגיעים אליהם במסגרת עבודת הביקורת, במיוחד בכל הנוגע לצנעת הפרט ולהגנת הפרטיות. זאת למעט אם הם נדרשים על פי דין או לצורך הליך משמעתי, אז יחולו המגבלות הקבועות בדין. דוחות המבקר, לרבות טיוטות, התכתבויות עם המבוקרים וכן פניות, או כל חומר שהומצא לו במהלך הביקורת, הינם חסויים וסודיים.

ועדת ביקורת

ועדה קבועה של מועצת המנהלים הבינלאומית של המכון. הוועדה מונה עד עשרה חברים מבין חברי המועצה הבינלאומית, אשר אינם מכהנים בוועדות אופרטיביות של המכון. תפקידי הוועדה הם כל אלו המוקנים לה על פי דין, לרבות: לפקח על עבודת מבקר המכון ולהנחותו; לאשר את תוכניות העבודה של לשכת המבקר; לדון בדוחות הביקורות ובהמלצותיהם; ולהגיש, אחת לשנה, דיווח אודותיהם למועצה הבינלאומית של המכון.