מכרזים והתקשרויות

ענף מכרזים והתקשרויות אחראי על תחום המכרזים וההתקשרויות של מכון ויצמן.
הענף נותן שירותים לכל יחידות המכון ומרכז את ועדות המכרזים של המכון.

תחומי פעילות

  • ליווי הועדות המקצועיות בהליכי הגדרת הצרכים והכנת החומרים המקצועיים למכרזים.
  • הכנת מסמכי המכרזים, פרסום המכרזים וניהולם.
  • טיפול בהליכים הפטורים ממכרז.
  • הכנת מסמכים לועדות המכרזים, ניהול הועדות ויישום החלטות ועדות המכרזים.
  • קיום קשר עם הזוכים ו/או ספקים שההתקשרות עימם פטורה ממכרז, לצורך יצירת ההתקשרויות בפועל.