• הוראות תקנון זה מיועדות להבטיח את הפעילות התקינה של חדר הכושר וחדר החוגים.
 • שמירה על הוראות התקנון היא לטובתך חדר הכושר הוא שלך ובשבילך.
 • מפאת נוחות הכתיבה התקנון כתוב בלשון זכר, אולם הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.

התקנון

 1. על כל מנוי חלה חובת קריאת והבנת התקנון והתחייבות ע"י סימון הלחצן "אני מאשר שקראתי את התקנון" במסך ההרשמה, לשמירה על התקנון.
 2. כל מנוי יציג כרטיס עובד או סטודנט בכניסה למועדון הכושר.
 3. המועמד מתחייב בזאת למועדון כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה בריאותית או אחרת לחברותו במועדון ושימוש במתקניו השונים.
 4. המועמד מתחייב למלא את הצהרת הבריאות כפי שנדרש ע"פ חוק אחת לשנתיים.
  1. במקרה והתשובה על אחת או יותר מהשאלות שבחלק א' להצהרה זו היא חיובית, אז לצורך קבלה למועמד למועדון הכושר עליו להמציא גם תעודה רפואית מרופא ולפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותו באימון במועדון.
  2. תעודה זו יש להמציא למועדון אחת לשנה. מועדון הכושר יקבל מתאמן שהמציא תעודה רפואית שלא עברו שלושה חודשים ממועד הנפקתה.
 5. לא יתקבל החזר עבור תשלום למנוי ששילם ולא הביא אישור רפואי המהווה תנאי לכניסה לחדר הכושר וחדר החוגים.
 6. הארכת תוקף מנוי מותנית בעמידת המנוי בכל הדרישות, ההוראות, הכללים והתקנות, כפי שיחולו מעת לעת וכן בתשלום דמי מנוי לכל אחת מתקופות המנוי הנוספות.
 7. המנוי הינו אישי ואינו ניתנת להעברה בכל דרך וצורה שהיא.
 8. האימון במועדון הכושר יתאפשר אך ורק בלבוש ספורטיבי מלא, בנעלי ספורט בלבד ועם מגבת.
 9. אין להכניס דברי מאכל . דברי שתיה מותרים אך ורק אלו הניתנים לסגירה.
 10. חל איסור מוחלט על עישון במועדון הכושר.
 11. אין להכניס לשטח המועדון בעלי חיים
 12. אין להכניס לשטח המועדון אופניים מכל סוג שהוא . 
 13. חל איסור מוחלט על דיבור בטלפונים ניידים במועדון.
 14. יש להישמע להוראות המדריכים ולכללי השימוש במתקנים השונים ובשום מקרה לא להפעיל ציוד כלשהוא ללא הדרכה מוקדמת.
 15. השימוש במתקני המועדון וכל פעילות אחרת בהם, הינה על אחריותו הבלעדית של בעל המנוי.
 16. המועדון ו/או מכון ויצמן למדע לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או גניבת רכוש המנוי שייגרם מכל סיבה שהיא בשטח המועדון (כולל חפצים בתאי האחסון במלתחות).
 17. המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל לאלתר את המנוי של מי שהפר או שאינו מקיים הוראות, כללים ותקנות המועדון הנ"ל ו/או המפריע בדרך כלשהי לפעילות התקינה והשוטפת במועדון ו/או הגורם נזק במזיד לרכוש המועדון.
 18. בעלי המנוי שהינם עובדי המכון או אחד מגופי הסמך שלו אינם מורשים להתאמן במועדון הכושר ו/או בחדר החוגים במהלך שעות העבודה שלהם.
 19. המנוי מאשר בזאת לקבל מהמועדון לרבות, אך לא רק, מסרונים ומיילים מעת לעת לצורך עדכון בנושאים הנוגעים להפעלת המועדון.
 20. חיוב המנוי בשכר יתבצע אוטומטית מדי חודש עד לביטול המנוי ע"י העובד. 
 21. לא ינתן החזר כספי על חלקי חודש במקרה של ביטול או הפסקת מנוי מכל סיבה שהיא.
 22. חובה על העובד/סטודנט לבצע הפסקת מנוי חדר כושר וכרטיסיית חוגים במועד סיום העסקתו.
  הפסקת מנוי חדר כושר וכרטיסיית חוגים תכנס לתוקף בסוף חודש " סיום העסקה".
 23. המנויים מתבקשים לשמור על כללי התנהגות נאותה ולכבד את יתר באי חדר הכושר; בכלל זה לכבד את פרטיותם ולהימנע מכל צילום בחדר הכושר. המדריכים רשאים להוציא מחדר הכושר מתאמן שהתנהגותו אינה הולמת ולשלול את זכותו לכניסה עד לבירור הנושא.