תקנון

 1. פרס עידוד היצירה מיועד לכותבים בתחום השירה או הסיפור הקצר בשפה העברית.
 2. רשאים להשתתף בתחרות:
  • רשאים להשתתף בתחרות: בעלי תואר שני (לרבות סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר השני) ומעלה בתחומים: מדעי החיים, רפואה, מקצועות הבריאות והסיעוד, הנדסה, אדריכלות, מדעים מדויקים ומדעי המחשב, וכן תואר שני במדעים נוספים עם עיסוק מתועד במחקר מדעי. (שימו לב: פניות אלה מצריכות תיעוד המחקר, ואישור של ועדת חריגים).
  • סטודנטים לרפואה יוכלו להגיש מועמדות החל מן השנה הרביעית ללימודיהם.
  • סטודנטים בעלי תואר שני (לרבות סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר שני) ומעלה ממדעי החברה או מדעי הרוח שמעורבים במחקר במדעים הנזכרים בסעיף 2.1 (שימו לב: פניות אלה מצריכות תיעוד המחקר, ואישור מיוחד של ועדת חריגים).
 3. מועמדים העונים על הקריטריונים המפורטים בסעיף 2 לעיל, רשאים להגיש למכון ויצמן למדע יצירה בתחום השירה או הסיפורת, לפי הדגשים הבאים:
  • בקטגוריית השירה: חמישה שירים מוקלדים, כל יצירה בעמוד נפרד, לא יותר מ5 עמודים שיוגשו כאוגדן כקובץ אחד. יש לנקד, לפחות ניקוד חלקי (גם אם לא מדויק) לשם בהירות. בקטגוריית הסיפורת: סיפור קצר אחד בלבד, מוקלד, עד 2500 מילים.
  • היצירה חוברה על ידכם בלבד.
  • היצירה לא פורסמה בעבר בדפוס.
  • הגשת היצירות בשפה העברית בלבד.
  • התחרות אינה מיועדת לספרות ילדים.
  • היצירות תוגשנה און-ליין כקובץ WORD במערכת מיוחדת הנמצאת בדף הבית.
  • שוליים ברוחב 3 ס"מ מכל צד.
  • גופן דויד David
  • גודל פונט 12
  • רווח שורה וחצי
  • יש להקפיד על כך ששם המחבר או כל סימן מזהה אחר לא יופיע ביצירה/יצירות המוגשת/ות או על דפיהן. באם יופיע - תיפסל היצירה מהגשה לתחרות.
 4. מועד אחרון להגשת היצירות ותולדות חיים הינו 01.7.2021.
 5. בכוונת מכון ויצמן למדע לחלק שלושה פרסים לשלושה יוצרים אשר נבחרו על ידי ועדת השיפוט שתבחר מתוך כלל היצירות שנשלחו. שלושת הפרסים יהיו בסכומים כדלקמן: 10,000 ש"ח , 5,000 ש"ח , ו- 3,000 ש"ח , כאשר הסכום הגבוה מבין השלושה יינתן למי שזכה במקום הראשון בתחרות, הסכום שאחריו יינתן למי שזכה במקום השני בתחרות והסכום הנמוך מבין השלושה יינתן לזוכה במקום השלישי בתחרות. במקרה בו יבחרו כמה זוכים לאותו המקום הסכום הכספי יתחלק ביניהם.
 6. אין מכון ויצמן מחויב לתת פרס בכל קטגוריה ו/או בכלל, והוא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להימנע מלהעניק את הפרסים הנ"ל כולם או חלקם בכל מקרה בו מצאה ועדת השיפוט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא נמצא מקום להעניק פרס מן הפרסים המצוינים לעיל. חריגה מבחירת שלושה זוכים בתחרות, טעונה הצבעה והחלטה פה אחד של ועדת השיפוט.
 7. מכון ויצמן למדע יהיה רשאי למנות ועדת היגוי שתייעץ לה בכל הקשור לתחרות ולמתן הפרס ( "ועדת ההיגוי"). ועדת ההיגוי תהיה מורכבת בין היתר מאנשי ספרות וממדענים, וביניהם משוררים שהשכלתם או עיסוקם בתחום המדע, ואחרים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המכון.
 8. בין תפקידיה של ועדת ההיגוי מתן ייעוץ בכל הכרוך בהענקת הפרסים והנובע מכך, במינוי ועדת השיפוט, גישה לפרס העידוד, וכן תייעץ למכון ויצמן בכל הצדדים הספרותיים של ניהול מפעל עידוד היצירה, לרבות תכנון חלקו הספרותי של ערב "שירת המדע", קביעת רשימת המועמדים, קביעת מתכונת פעולתה, ובכל היבט נוסף שיידרש על ידי המכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. מכון ויצמן למדע יהיה רשאי למנות ועדת שיפוט אשר תורכב מאנשי ספרות וחברים נוספים לפי בחירתו, אשר תדון ביצירות בעילום שם ותחליט על שלושת המועמדים הראויים לקבלת הפרס
 10. טקס הענקת הפרסים, בו יוצגו היוצרים והיצירות, יתקיים במסגרת ערב "שירת המדע", על שם פרופסור עפר לידר, המוקדש למפגש בין המדע לרוח, ייערך במכון ויצמן למדע ברחובות, ביום חמישי 29.4.2021.
 11. מפעל פרס עידוד היצירה ותוצאותיו, לרבות שמות הזוכים ופרטיהם יפורסמו בשנתון "שירת המדע" של מכון ויצמן למדע.
 12. הזוכה בפרס נותן בזאת היתר לפרסום שמו, תמונתו ופרטיו בכל מדיה פרסומית או תקשורתית ללא תמורה, לפי שיקול דעת מכון ויצמן למדע. החומר שנשלח לתחרות יישאר בידי המכון ולא יוחזר לשולח.
 13. וועדת השיפוט תפרסם את נימוקי השופטים רק לגבי היצירות שזכו.
 14. תוצאות התחרות תהיינה סופיות מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 15. מכון ויצמן למדע שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל שיחליט עם הפרסים שלא חולקו לאחר מועד התחרות.
 16. ההשתתפות בתחרות אסורה על חברי ועדת ההיגוי וחברי ועדת השיפוט, על קרובי משפחה בדרגה ראשונה של חברי ועדת השיפוט, ועל הזוכים בעבר באחד משלושת הפרסים בתחרות זו.
 17. מכון ויצמן למדע לא יהיה אחראי על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות באמור בתקנון זה ו/או בכל מקום אחר ביחס לתחרות.
 18. מכון ויצמן למדע רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, פרטים וזכויות, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שתעשה זאת עד 10 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף.
 19. מכון ויצמן למדע שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות התקנון בכל עת. נוסח התקנון המחייב הנו נוסח התקנון כפי שיופיע באתר המכון במועד הרלוונטי.
 20. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה.
 21. כל האמור בתקנון זה, על נספחיו בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.