תקנון

 1. פרס עידוד היצירה מיועד לכותבים בתחום השירה או הסיפור הקצר בשפה העברית.
 2. זכאות להגשת יצירות לתחרות:
  1. זכאים להגיש יצירות לתחרות: בעלי תואר שני (לרבות סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר השני) ומעלה בתחומים רחבים של מדעי הטבע ובכלל זה מדעי החיים והרפואה, מדעים מדויקים, מדעי המחשב, הנדסה, ואדריכלות, וכן תואר שני במדעים נוספים עם עיסוק מתמשך מדעי. פירוט הפעילות המחקרית והמסגרת האקדמית שבה היא מתקיימת יצוינו בבירור במסמך קורות החיים שיצורף לבקשה.
  2. סטודנטים לרפואה יוכלו להגיש מועמדות החל מן השנה הרביעית ללימודיהם.
  3. סטודנטים בעלי תואר שני (לרבות סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר זה) ומעלה ממדעי החברה או מדעי הרוח שמעורבים במחקר מדעי כעיסוק מתמשך. עם זאת – בעלי תארים גבוהים בתחומים שיש להם נגיעה ישירה או עקיפה בכתיבה ספרותית אינם זכאים להגיש יצירות לתחרות (לצורך הסרת ספק, זכאות הגשה של בעלי תואר במדעי הרוח והחברה טעונה, בכל מקרה, אישור מיוחד של ועדת חריגים).
 3. מועמדים העונים על הקריטריונים המפורטים בסעיף 2 לעיל, רשאים להגיש לועדת השיפוט של תחרות עידוד היצירה הספרותית במכון ויצמן למדע יצירה בתחום השירה או הסיפורת, לפי הדגשים הבאים:
  1. בקטגוריית השירה: חמישה שירים מוקלדים, כל יצירה בעמוד נפרד, לא יותר מ 5 עמודים שיוגשו כאוגדן בקובץ אחד. יש לנקד, לפחות ניקוד חלקי (גם אם לא מדויק) לשם בהירות.
  2. בקטגוריית הסיפורת: סיפור קצר אחד בלבד, מוקלד, עד 2500 מילים.
  3. כללים לגבי היצירות המוגשות לתחרות:
   1. היצירה חוברה על ידי המגיש בלבד.
   2. היצירה לא פורסמה בעבר בדפוס.
   3. היצירות המוגשות כתובות בשפה העברית בלבד.
   4. היצירה מקורית ואיננה תרגום של יצירה שראתה אור במקור בשפה אחרת.
   5. התחרות אינה מיועדת לכלול יצירות בתחום ספרות ילדים.
   6. היצירות תוגשנה און-ליין כקובץ WORD במערכת מיוחדת הנמצאת בדף הבית.
   7. פורמט: שוליים ברוחב 3 ס"מ מכל צד; גופן דויד David ; גודל פונט 12; רווח- שורה וחצי
   8. יש להקפיד על כך ששם המחבר או כל סימן מזהה אחר לא יופיע ביצירה/יצירות המוגשת/ות או על דפיהן. באם יופיע - תיפסל היצירה מהגשה לתחרות.
 4. מועד אחרון להגשת היצירות ותולדות חיים יופיע בקול הקורא, ובאתר שירת המדע. יצירות שתוגשנה לאחר מועד זה תיפסלנה ולא תישלחנה לשיפוט.
 5. בכוונת תכנית שירת המדע של מכון ויצמן לחלק שלושה פרסים לשלושה יוצרים אשר נבחרו על ידי ועדת השיפוט שתבחר מתוך כלל היצירות שנשלחו. שלושת הפרסים יהיו בסכומים כדלקמן: 10,000 ש"ח , 5,000 ש"ח , ו- 3,000 ש"ח , כאשר הסכום הגבוה מבין השלושה יינתן למי שזכה במקום הראשון בתחרות, הסכום שאחריו יינתן למי שזכה במקום השני בתחרות והסכום הנמוך מבין השלושה יינתן לזוכה במקום השלישי בתחרות. במקרה בו יבחרו כמה זוכים לאותו המקום הסכום הכספי יתחלק ביניהם. כמו כן וועדת הפרס יכולה להעניק תעודה לזוכים בציונים לשבח (ללא פרס כספי)
 6. אין מכון ויצמן מחויב לתת פרס בכל קטגוריה ו/או בכלל, והוא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להימנע מלהעניק את הפרסים הנ"ל כולם או חלקם בכל מקרה בו מצאה ועדת השיפוט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא נמצא מקום להעניק פרס מן הפרסים המצוינים לעיל. חריגה מבחירת שלושה זוכים בתחרות, טעונה הצבעה והחלטה פה אחד של ועדת השיפוט.
 7. מכון ויצמן למדע יהיה רשאי למנות ועדת היגוי שתייעץ בכל הקשור להתנהלות התחרות ולמתן הפרס ( "ועדת ההיגוי"). ועדת ההיגוי תהיה מורכבת בין היתר מאנשי ספרות וממדענים, וביניהם משוררים שהשכלתם או עיסוקם בתחום המדע, ואחרים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המכון.
 8. בין תפקידיה של ועדת ההיגוי מתן ייעוץ בכל הכרוך בהענקת הפרסים והנובע מכך, בקידום גישה רחבה לפרס העידוד, וכן תייעץ למכון ויצמן בכל הצדדים הספרותיים והאירגוניים של ניהול מפעל עידוד היצירה, לרבות תכנון חלקו הספרותי של ערב "שירת המדע", קביעת רשימת המועמדים, קביעת מתכונת פעולתה, וכל היבט נוסף שיידרש על ידי המכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. וועדת ההיגוי, תמנה ועדת שיפוט אשר תורכב מאנשי ספרות וחברים נוספים לפי בחירתה, אשר תדון ביצירות שהוגשו (בעילום שם) ותחליט על המועמדים הראויים לקבלת הפרסים והציונים לשבח. לצורך הסרת ספק, זהות הכותבים תחשף לחברי ועדת השיפוט רק לאחר קבלת ההחלטות על הענקת הפרסים.
 10. טקס הענקת הפרסים, בו יוצגו היוצרים והיצירות, יתקיים במסגרת ערב "שירת המדע", על שם פרופסור עפר לידר, המוקדש למפגש בין המדע לרוח, שייערך במכון ויצמן למדע ברחובות. מועד הארוע יכלל בקול הקורא להגשת היצירות ויפורסם באתר שירת המדע בעוד מועד לקראת הארוע
 11. מפעל פרס עידוד היצירה ותוצאותיו, לרבות שמות הזוכים ופרטיהם יפורסמו בשנתון "שירת המדע" של מכון ויצמן למדע.
 12. הזוכה בפרס או בציון לשבח נותן בזאת היתר לפרסום שמו, תמונתו ופרטיו בכל מדיה פרסומית או תקשורתית ללא תמורה, לפי שיקול דעת מכון ויצמן למדע. החומר שנשלח לתחרות יישאר בידי המכון ולא יוחזר לשולח.
 13. וועדת השיפוט תפרסם את נימוקי השופטים רק לגבי היצירות שזכו.
 14. תוצאות התחרות תהיינה סופיות מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 15. מכון ויצמן למדע שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל שיחליט עם הפרסים שלא חולקו לאחר מועד התחרות.
 16. ההשתתפות בתחרות אסורה על חברי ועדת ההיגוי ועל חברי ועדת השיפוט וקרובי משפחתם בדרגה ראשונה. כמו כן כותבים שזכו בעבר באחד משלושת הפרסים בתחרות זאת מנועים מהגשת יצירות לתחרות
 17. מכון ויצמן למדע לא יהיה אחראי על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות באמור בתקנון זה ו/או בכל מקום אחר ביחס לתחרות.
 18. מכון ויצמן למדע רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, פרטים וזכויות, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שתעשה זאת עד 10 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף.
 19. מכון ויצמן למדע שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות התקנון בכל עת. נוסח התקנון המחייב הנו נוסח התקנון כפי שיופיע באתר המכון במועד הרלוונטי.
 20. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה.
 21. כל האמור בתקנון זה, על נספחיו בלשון זכר תקף גם לנקבה.