תנאי שימוש לאתר

משתמש/ת נכבד/ה,
ברוך הבא לאתר האינטרנט של מכון ויצמן למדע (להלן: "האתר" ו"המכון" בהתאמה). האתר מנוהל ומופעל בידי המכון והוא מיועד לשימושך בהתאם לתנאי שימוש אלו.
תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לכל המגדרים.
הכניסה לאתר, הגלישה בו, שימוש בשירותים שבו וכל שימוש אחר שהוא באתר כפופים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות. כניסה לאתר, גלישה בו, שימוש באיזה מהשירותים או כל שימוש אחר בו, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש.  
אנא קרא את תנאי שימוש בעיון בטרם תגלוש באתר או תעשה בו כל שימוש אחר. אנא הקפד גם לחזור ולקרוא אותם מעת לעת משום שהם עשויים להשתנות.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא להשתמש בו בכל אופן שהוא.  

 1. כללי
  1. האתר נועד בעיקרו לספק מידע ראשוני ובסיסי אודות מחלות גנטיות נדירות בישראל וכן מידע אודות רופאים, חוקרים ועמותות/ארגונים העוסקים בתחומי הנגשת מידע, חקר או טיפול רפואי של מחלות כאמור.  
  2. האתר, לרבות התכנים בו, מוצע לשימוש כמות שהוא על תכונותיו ומגבלותיו, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון או מי מטעמו, בגין תכונות האתר, מגבלותיו או האפשרויות הקיימות בו
  3. האתר הינו פורטל תוכן הנועד לתת מידע כאמור לעיל. עם זאת, המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ואינו מתיימר להוות חוות דעת רפואי או המלצה לטיפול. כמו כן המידע אינו מתיימר להמליץ על רופאים או חוקרים או צדדים שלישיים אחרים.
  4. הגם שהמכון נקט אמצעים סבירים על מנת להבטיח שהאתר יפעל באופן שוטף ותקין, היכולת לשלול ליקויים או שיבושים היא מוגבלת. יש גם לקחת בחשבון שהאתר מצוי בתקופת השקה והוא עלול לסבול מכמות מוגברת של ליקויים ושיבושים לעומת אתרים ותיקים.  
 2. שימוש באתר
  1. הגישה והשימוש באתר מותרים לקהל הרחב. יחד עם זאת, מידע אודות רופאים או חוקרים יתקבל אך ורק מהרופאים או החוקרים עצמם. מידע אודות עמותות או ארגונים שיימסר על ידי על ידי מייסדי/מנכ"לי העמותה או הארגון.
  2. לאחר העלאת הנתונים והפרטים, לרבות מידע אודות מחלות, הדברים ייבחנו על ידי המכון שיהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, שלא לפרסם את המידע אם סבר כי המידע שנמסר אינו מדויק או מטעה או שנוגד את הוראות תנאי שימוש זה. מובהר כי בחינת המכון הנה בחינה בסיסית בלבד והמכון אינו אחראי לאמיתות או נכונות המידע.  
  3. מובהר כי מסירת המידע הנה ללא כל תמורה – כספית או מכל סוג שהוא והמשתמש מוותר על כל טענה או דרישה לעניין זה.
  4. השימוש באתר לרבות בתכנים שבו, מותר בכפוף לתנאי השימוש אין להשתמש באתר בחלקים ממנו או בתכנים שבו לתכלית מסחרית.  
  5. מבלי לגרוע מהאמור, למעט השימוש המותר מפורשות כאמור, אין להשתמש באתר לכל שימוש אחר ובכלל זאת אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, לבצע, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, באתר (ולרבות בחלקים ממנו או בתכנים שבו) ללא קבלת אישור המכון מראש ובכתב.  
  6. המשתמש מתחייב לנהוג באחריות בשימוש באתר ולהתייחס בכבוד למשתמשים אחרים בו ולכל גורם אחר העלול להיפגע משימושך בו.  
  7. חל איסור על כל שימוש לא חוקי באתר. אם המכון יגלה או יחשוד כי הנך עושה שימוש מותר באתר, הוא יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום את שימושך באתר או באיזה מהשירותים המוצעים באתר (כולם או חלקם), באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.
  8. המכון יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי למחוק (באופן מלא או חלקי) תכנים המפרים את תנאי השימוש.
  9. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ושירותים חיצוניים. המכון אינו אחראי להפעלה, לניהול המידע, ולמדיניות הפרטיות, לתוכן או לכל היבט של אתרים ושירותים כאמור.
  10. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידו ומתחייב לשפות את המכון בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.  
 3. קניין רוחני
  1. זכויות היוצרים וכל יתר זכויות הקניין הרוחני באתר וכן השמות והסימנים המסחריים שבו, למעט שמות וסימני מסחר של צדדים שלישיים כדוגמת העמותות או הארגונים, הם בבעלות הבלעדית של המכון או של צדדים שלישיים, שמהם קיבל המכון רישיון שימוש בהם כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  2. המכון מכבד זכויות צדדים שלישים והוא מקפיד על שימוש בתכנים שבבעלות צדדים שלישיים כדין. אם המשתמש סבור כי תוכן מסוים שמפורסם באתר מפר את זכויותיו, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי (בהתאם לפרטים המופיעים בהמשך).  
 4. מדיניות פרטיות
  1. מדינות פרטיות עדכנית מתפרסמת באתר המכון והיא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. נא הקפד לקרוא מדיניות זו מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות.
  2. לתשומת ליבך, כל תמונה שתעלה תהא כזו שאינה מפרה זכויות של צדדים שלישיים.  
  3. משתמש שבחר להזין את שמו או נתן הסכמתו ששמו יופיע באתר יודע כי פרטיו – שם, שם משפחה, תפקיד, טלפון וכל מידע אחר שבחר להציג, יופיע באתר.  
 5. העדר אחריות ושיפוי
  1. האתר והמידע שבו מיועדים לשימוש כמות שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, ישירה או עקיפה.  
  2. באתר מפורסמים תכנים שונים שמוזנים על ידי צדדים שלישיים. מפעילי האתר מבצעים בדיקה ראשונית ובסיסית שהתכנים המפורסמים בו יהיו מדויקים, מלאים ומעודכנים. למרות זאת, ייתכנו אי-דיוקים או טעויות.
  3. לאתר ולמפעילו אין כל אחריות לגבי האמור במידע המפורסם בו. למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד בעלי האתר, מפעיליו ו/או כנגד המשתתפים בעריכתו בגין נזקים הנובעים משימוש באתר זה.
  4. התכנים המופעים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או המלצה לסוגי טיפול ו/או המלצה לרופאים או חוקרים וכל מטרתם לספק מידע. התכנים המופעים באתר נועדו להרחבת הידע האישי של המשתמשים ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה.  התכנים שבאתר, כראוי לתכנים בתחומי הרפואה, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.
  5. לבעלי האתר הזכות לערוך בו שינויים בכל עת ולהפסיק את הפעלתו ללא הודעה מוקדמת. השימוש באתר או הסתמכות על האמור בו הינה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים.
  6. האתר ו/או מפעיליו לא נושאים באחריות כלשהי לנזק שיגרם למשתמש ו/או למאן דהו בגין שימוש במידע הניתן באתר זה ו/או בגין שימוש באתר זה וכן לא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.  
 6. שינויים באתר והפסקת הפעלת האתר
  1. המכון רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים שבו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. המכון יהיה רשאי, אך לא חייב, לפרסם על כך הודעה מראש.
  2. המכון רשאי להפסיק או להגביל את השירותים באתר או חלק מהם בכל עת באופן זמני או קבוע לפי שיקול דעתו הבלעדי. המכון יהיה רשאי, אך לא חייב, לפרסם על כך הודעה מראש.
  3. שינויים, הפסקות או הגבלות כאמור לעיל, עלולים להיות כרוכים בתקלות או באי־נוחות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המכון בגין ביצוע שינויים כאמור או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.  
 7. עדכון תנאי השימוש
  1. המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש של האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. שינוי תנאי השימוש של האתר ייעשה על ידי עדכונם באתר, והשינוי יחייב אותך ממועד עדכונם באתר ואילך. המשך שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך לתנאי השימוש, כפי שעודכנו. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים באתר, אתה מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו או בשירותיו כל שימוש.  
 8. דין ומקום שיפוט
  1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (מבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם האתר לרבות תנאי שימוש אלו יהיו לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל־אביב‒יפו.  
 9. יצירת קשר
  1. פנה אלינו בלשונית צור קשר