התאמות למשרתים בחובה ובקבע

מבוא
ההתאמות שלהלן נועדו לאזן עבור המשרתים בצה״ל בין מחויבותם לשירות הצבאי לבין הנדרש מהם כדי לקחת חלק פעיל במחקר מדעי פורץ דרך, תוך שמירה על מסגת זמנים ריאלית להשלמת המחקר והדרישות לתואר.

קהל היעד
חיילים, נגדים או קצינים בשירות חובה או קבע בצה״ל, שהם בוגרי תואר ראשון מצטיינים (בפיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מתמטיקה, מדעי המחשב ומקצועות הנדסה מתאימים), והתקבלו ללימודים לאחת מתכניות הלימודים לתואר שני שמציעה מדרשת פיינברג.

מטרת התכנית
לאפשר את סיום הלימודים בהצלחה ובזמן סביר, על אף הקושי של תלמידים בשירות סדיר להגיע ולשהות במכון ויצמן לפרקי זמן ארוכים. התכנית מקנה לכל התלמידים במסלול ליווי והכרה רשמיים, כולל התייעצות ובמקרה הצורך התאמות אישיות במתווה (ראו להלן).

הקדשת זמן שוטפת
יכולת ריאלית מוכחת (מסמך מהצבא) ומחויבות אישית להקדיש זמן שווה ערך לפחות לחצי יום בשבוע בתצורה נוחה ומתואמת לתלמיד ולמנחה. כמן כן, תלמיד במסלול זה מצופה להקדיש זמן נוסף ללימודים. למשל בערבים, בעת חופשות רגילות ובכל הזדמנות נוספת בה יוכל לקדם את מחקרו.

חופשת לימודים מהצבא
התלמיד נדרש לנצל כל חופשת לימודים מיוחדת שיאשר לו הצבא לטובת קידום לימודיו ומחקרו.

התאמת מסגרת הזמן להשלמת התואר
עד חמש שנים ממועד תחילת הלימודים ועד מועד אישור התואר ע"י המועצה המדעית של מכון ויצמן למדע.

מועד הגשת מועמדות
חלון הזמנים  להגשת המועמדות והליכי המיון והקבלה זהים לאלה של כל המועמדים לתואר שני.

מועד תחילת הלימודים
מועד תחילת הלימודים זהה לזה של תלמידי תואר שני (דהיינו, תחילת סמסטר א׳ או תחילת סמסטר ב׳). בכל מקרה, חובה לתאם זאת מול ועדת ההוראה.

התאמת מתווה לימודים אישי
ועדת ההוראה תקבע לכל תלמיד מתווה לימודים אישי ומחייב, על בסיס תכנית הלימודים אליה התלמיד התקבל (כולל נ״ז, קורסים, הדרכות ודרישות אחרות). המתווה האישי יפורט בנספח שיצורף למכתב הקבלה ללימודים.

הערה חשובה
חשוב לציין כי התכנית אינה מבטלת את האפשרות להתחיל את הלימודים לקראת התואר השני כ"שומעיםחופשיים" (auditors). מדרשת פיינברג מאפשרת לכל המעוניינים להירשם כשומעים חופשיים, ללמוד, ולהבחן בקורסים השונים, ללא עלות וללא מבחני קבלה. נקודות הזכות שייצברו במעמד "שומע חופשי" יילקחו בחשבון כחלק מהדרישות לתואר - אם וכאשר יעבור/תעבור החייל/חיילת למעמד של תלמיד/ה מן המניין. לכן ניתן, ולעיתים מומלץ, לקחת מספר קורסים כשומעים חופשיים ובשלב מאוחר יותר להגיש מועמדות לתכנית.

לאחר השחרור
ככל שתלמיד בתכנית משתחרר מהשירות הצבאי ומבקש להפוך להיות תלמיד במסלול הקדשת זמן מלא, הדבר אפשרי תוך תיאום מלא עם ועדת ההוראה - הן באשר לקביעת מסגרת הזמן להשלמת הדרישות האקדמיות, ולתאום משך הזמן לתשלום המלגה.

מתווה לימודים ודרישות האקדמיות

קורסים
על התלמיד להשלים את כל נקודות הזכות הנדרשות לתואר שני בתחום הלימודים הרלבנטי בתוך שבעה סמסטרים ממועד תחילת לימודיו. בכלל זה את כל קורסי החובה, הסמינרים והמעבדות גם אם הם אינם מקנים נקודות זכות. ועדת ההוראה שומרת לעצמה את הזכות להחליט שעל התלמיד לקחת קורסים מסוימים, כחלק ממכסת נקודות הזכות הנדרשת או בנוסף לה. על התלמיד במסלול זה להשלים דרישות אלה

הדרכות
חובה על התלמיד להשתתף, מיד עם תחילת לימודיו, בסדנאות והרצאות הדרכה בנושאים הבאים: הדרכת בטיחות | הדרכה בנושא אתיקה במחקר מדעי | הדרכה במניעת הטרדה מינית

רוטציות במדעי החיים והכימיה
על כל תלמיד במסלול זה להשלים לפחות שתי רוטציות, בנות שלושה חודשים כל אחת, בקבוצות מחקר בפקולטות למדעי החיים תוך תיאום עם ועדת ההוראה. אם הנוכחות היתה בלתי מספקת, או, אם לדעת ראש הקבוצה יש להאריך את הרוטציה, תוגש בקשת הארכה בהתאם ע״י ראש הקבוצה לוועדת ההוראה.

מציאת קבוצת מחקר

לוח זמנים
לאחר השלמת הרוטציות על התלמיד למצוא ראש קבוצת מחקר שיהיה מוכן להנחות אותו במהלך המחקר וכתיבת התזה. אין מניעה שהתלמיד יגיע להבנות והסכמה עם ראש קבוצת מחקר עוד טרם הושלמו הרוטציות.

קבוצת מחקר קולטת
כל קבוצת מחקר במכון ויצמן למדע אשר מוכנה לקלוט תלמיד לתואר שני המעוניין לעסוק במחקר תיאורטי או חישובי.

מניין התלמידים
תלמיד במסלול זה לא ייכלל במניין התלמידים לתואר שני בקבוצה אליה הוא משתייך.

מגבלה
בקבוצת מחקר לא יהיה באותה עת יותר מתלמיד אחד במסלול זה.

הגשת הצעת מחקר
על התלמיד להגיש הצעת מחקר בהתאם ללוח הזמנים האישי שנקבע לו.
 
הגשת תזה והגנה עליה
על התלמיד להגיש תזה בהתאם למתווה הלימודים שנקבע לו (בכל מקרה לא יאוחר מארבע שנים ותשעה חודשים ממועד תחילת הלימודים). במקרה של שחרור מהשירות הצבאי – ועדת ההוראה תעדכן את מועד ההגשה בהתאם. על התלמיד להגן על התזה בתוך שלושה חודשים מיום הגשתה.
 

מלגת קיום

זכאות
תלמיד במסלול זה לא  זכאי לקבל מלגת קיום במהלך לימודיו, למעט אם אישר לו הצבא חופשת לימודים מוגדרת (חל"ת), או אם שיחרר אותו הצבא משירות סדיר או קבע.

מגבלות זמן
משך התשלום הכולל במהלך חמש השנים לא יחרוג מ-24 חודשים. כמו כן, לא יותר תשלום מלגה אם חלפו חמש שנים ממועד תחילת לימודיו של התלמיד.

גובה המלגה
המלגה תהיה שוות ערך למלגת תלמיד לתואר שני במדרשת פיינברג.

תמיכה כספית מיוחדת

תלמיד במסלול זה יהיה זכאי לתמיכה כספית צנועה בכפוף לתנאים הבאים במצטבר:

מעמד במדרשת פיינברג
תלמיד מן המניין לתואר שני במסלול זה בלבד.

גורם מממן
לשם מימוש הזכאות, על התלמיד למצוא ראש קבוצת מחקר שיהיה מוכן לממן את התמיכה המיוחדת הנ״ל. לחילופין, גם פקולטה או מחלקה מדעית רשאיות לממן זאת.

פעילות שוטפת
תלמיד המקבל את התמיכה המיוחדת במסגרת מסלול זה, חייב לפחות שני קורסים במהלך השנה האקדמית. זאת כדי להוכיח זיקה ישירה ללימודים ומעורבות בהם.

תקופת התמיכה
משך הזמן המרבי לקבלת התמיכה המיוחדת במסלול זה הוא ארבע שנים.

איסור כפילות
התמיכה הכספית המיוחדת לא תינתן במקביל לקבלת מלגת קיום.

גובה התמיכה
גובה התמיכה הכספית המיוחדת עד 6,000 ש״ח בשנה (שווה ערך ל-500 ש״ח בחודש) בהתאם למתווה שלהלן: 

זיכוי
עד 300 ש״ח בחודש במסגרת ״אוכלים הולכים״ באמצעות כרטיס התלמיד.

תשלום חד-פעמי
עד 2,400 ש״ח עבור הוצאות שונות (נסיעות וכד׳) לשנה - החל ממועד השיוך לקבוצת מחקר. המחלקה המדעית או ראש הקבוצה יהיו אלה שיחליטו האם להעניק את התשלום בתחילת, באמצע או בסוף השנה האקדמית.
 

נסיעות לחו״ל בתפקיד

לתלמיד במסלול זה תותר נסיעה לחו"ל בכפוף לתנאים הבאים במצטבר:

מסגרת הזמן
הנסיעה תתקיים רק במהלך חמש שנות הלימודים.

זיקה לצבא
הנסיעה תתקיים רק בעת חופשת לימודים מאושרת ומוגדרת (חל"ת) מהצבא, או בתקופה בה התלמיד משלים את לימודיו ומחקרו לאחר ששוחרר משירות צבאי.

טופס נסיעות
חובה למלא טופס נסיעות ולקבל את אישור הגורמים המוסמכים.

גורם מממן
הנסיעה תמומן ע״י ראש קבוצת המחקר.
 

 • Life Sciences

  Dalia Greenberg
  Send mail to Dalia Greenberg
  Phone: +972-8-934-3843
 • Chemistry

  Michal Kiri
  Send mail to Michal Kiri
  Phone: +972-8-934-3839
 • Physics

  Michal Kiri
  Send mail to Michal Kiri
  Phone: +972-8-934-3839
 • Math & CS

  Adi Shimron
  Send mail to Adi Shimron
  Phone: +972-8-934-4553