חובת ההשתתפות בהדרכות בטיחות

בכפוף לנהלי המכון ולתקנות הבטיחות כל עובד חדש הנקלט לעבודה במכון נדרש, לעבור הדרכה בנושא בטיחות, טרם כניסתו לעבודה במכון.
מטרת ההדרכה הינה למנוע תאונות ופגיעות, לצמצם מצבים מסוכנים ולהפחית ככל הניתן טעויות אנוש. 

עובד העובד במעבדה נדרש לשלוש הדרכות בטרם יחל את עבודתו הרטובה במעבדה כמפורט להלן:

  1. הדרכה ברמת הקבוצה – חובה על העובד/סטודנט לקרוא את תכנית הבטיחות השנתית של הקבוצה (ASP) ולהתחייב בחתימתו כי יפעל על פי ההנחיות בתכנית. התכנית שמורה אצל ראש הקב' (או מנהל המעבדה) וכוללת הנחיות פרטניות לכלל הסיכונים בקבוצת המחקר.
  2. הדרכה ברמת המחלקה – על העובד/סטודנט לתאם הדרכה עם נאמן הבטיחות במחלקה. ההדרכה מתמקדת בכללי ואמצעי הבטיחות הספציפיים למחלקה אליה שייך העובד. 
  3. הדרכה ברמת המכון – עם רישומו בHR, יקבל העובד/סטודנט זימון מיחידת הבטיחות לקורס בטיחות ועליו להגיע לקורס ללא דיחוי. קורס הבטיחות כולל את כלל הסיכונים במכון והכלים הנדרשים למניעת חשיפה לחומרים מסוכנים בהם: כימיה ביולוגיה, קרינה, אש, ארגונומיה וכללי התנהגות בשגרה ובחירום. 

עובד/סטודנט שאינו עובד במעבדה נדרש להגיע ללא דיחוי להדרכה אליה יוזמן. ההדרכה הינה בהתאם לתפקיד העובד ולגורמים אליהם יהיה חשוף בסביבת עבודתו.

באחריות ראש הקבוצה ליישם את תקנות הבטיחות ונהלי הבטיחות בקבוצה. 

בכל שאלה, ניתן לפנות לראש הקבוצה, לנאמן הבטיחות וישירות ליחידת הבטיחות.