עבודה במעבדה כימית

במעבדה ייתכנו מוקדים רבים של סיכונים כימיים, שמקורם בכימיקלים שונים (חומרים קורוזיביים, דליקים, רעילים, מחמצנים וכו') וכן בתגובות כימיות העלולות לצאת משליטה.
מדריך זה מוסיף על הוראות החוק והתקנות המקובלות בישראל. ראשי קבוצות המחקר אחראיים לקיום כל דרישות הבטיחות במעבדות אשר באחריותם. עליהם לעדכן את תכנית הבטיחות השנתית (ASP) באמצעות תוכנה ייעודית שפותחה במכון .כמו כן, הם אחראים לוודא כי העבודה במעבדה נעשית בהתאם לחוק, לתוכנית השנתית ולנהלי מכון ויצמן ולפעול ליישום הנחיות הבטיחות על ידי העובדים, הסטודנטים וכל הנכנסים למעבדות שבאחריותם.