תלמידים, מועמדים ובתר-דוקטורים בעלי צרכים מיוחדים

מדיניות המדרשה היא לעשות ככל שניתן כדי לסייע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (ובכלל זה תלמידי בעלי לקויות למידה), ולהקל עליהם - תוך פישוט מרבי של ההליכים הפורמאליים והקצאת אמצעים מיוחדים למטרה זאת.
 

ועדת התאמות

מדרשת פיינברג נוהגת לאמץ את ההתאמות וההקלות, שהומלצו ע"י כל גורם מאבחן מוסמך, ובכללם גם כאלה שאושרו ע"י מוסד להשכלה גבוהה אחר בו למד התלמיד או המועמד לקראת תואר קודם. לפיכך, אין צורך בוועדת התאמות קבועה. במקרים חריגים הרכב ועדת ההתאמות יהיה כדלהלן:
  • רכזת הנגישות במכון ויצמן למדע
  • מנהל התפעול של מדרשת פיינברג
  • ראש קבוצת המחקר של התלמיד / מועמד / בתר-דוקטור

הליך קביעת ההתאמות

  • תלמיד או מועמד, שאובחן ע"י גורם מקצועי מוסמך (פרטי או מוסדי) כבעלי לקויות למידה ו/או הפרעות קשב, מוזמן לפנות בכתב (דוא"ל) לרכזת הקורסים במדרשת פיינברג
  • עליו להמציא מסמכים מטעם גורם מאבחן מוסמך המעידים על הלקות ואשר כוללים המלצות להתאמות ו/או הקלות. במקביל, יש להציג בפני המדרשה את האישור (אם אכן יש כזה), שקיבל הפונה מהמוסד להשכלה גבוהה הקודם בו למד, אשר מפרט את ההתאמות וההקלות להם היה זכאי במהלך לימודיו שם.
  • התלמיד הפונה יקבל אישור רשמי מהמדרשה המפרט את ההקלות הנדרשות (למשל, הארכת זמן במבחנים) בסמוך ככל האפשר למועד הגשת הבקשה אך לא יאוחר מ-30 יום ממועד זה.
  • תלמידים, מועמדים ובתר-דוקטורים הזקוקים לאמצעים טכניים ואחרים מוזמנים לפנות למנהל התפעול של המדרשה בכתב (דוא"ל). בסמכותו של מנהל התפעול לאמץ פתרון קיים או לעשות את הנדרש כדי למצוא פתרון הולם אחר. על התלמיד לצרף לבקשתו מסמכים רלבנטיים העשויים לסייע בכך

ערר

תלמיד עם לקויות למידה אשר יש לו השגות לגבי התנהלות המדרשה בעניינו, יכול לפנות למזכיר האקדמי של המדרשה או לרכזת הנגישות במכון ויצמן. במידה ויהיה צורך ימנה דיקן המדרשה ועדת בדיקה (בה לא יכהנו חברי ועדת התאמות). ועדת הבדיקה תתכנס בסמוך ככל האפשר למועד הגשת הערר – אך לא יותר מ-30 יום ממועד זה.
 

תמיכה נוספת

בשאלות פרטניות, תלמידים עם לקויות למידה יכולים לפנות לרכזת הפקולטה במדרשת פיינברג או לרכזת קורסים ובחינות במדרשה. בנוסף עומדת לרשותם העובדת הסוציאלית של המכון אשר יכולה להציע להם סיוע נוסף ותמיכה.