עקרונות בטיחות בחשמל

כללי בטיחות חשמל בעבודות בינוי ואחזקה

אספקת חשמל

במקרה של תקלה באספקת חשמל מהרשת הארצית, יינתן גיבוי למתקנים חיוניים מגנרטורי החרום של המכון. כניסתם לפעולה של הגנרטורים תהא בצורה אוטומטית בהתאם לתכניות שנקבעו ע"י אגף בינוי והנדסה.
במעבדות - ישנם שקעים ל"מתח חרום" עבור מכשור מדעי ושקעי - UPS. יש
להסתייע בשלוט הצמוד לשקעים. במקרה של ספק או כל בעיה אחרת - יש לפנות למוקד המכוני #9106.

אחזקה ותיקונים

 • ע"פ החוק, רק חשמלאי מוסמך (בעל רשיון בתוקף) רשאי לבצע עבודות חשמל. כל עבודות החשמל יעשו באישור ובפיקוח של הגורמים הרלוונטים באגף הבינוי וההנדסה, ע"י עובדי מחלקת החשמל ו/או ע"י קבלנים חיצוניים מורשים.
 • בכל מקרה של תקלה בתשתיות ו/או ברשת החשמל, יש לדווח למוקד השרות (9106).
 • תיקון של ציוד מדעי יעשה רק ע"י אנשי מקצוע מוסמכים.

תשתיות

 • כל העבודות הקשורות לתשתיות החשמל, כגון אחזקה, שינויים ותוספות, החלפת קווים, חפירות וכו', יעשו בפיקוח ובקרה של מח' החשמל.
 • תשומת לב מיוחדת לעניין החפירות בחצרות המכון - מחשש לפגיעה בתשתיות חשמל אחרות, מים ותקשורת קיימת  החובה לקבל אישור מוקדם, טרם הביצוע, ממח' החשמל.
 • ארונות/לוחות חשמל - הטיפול בהם יהיה רק ע"י חשמלאים מוסמכים.
 • אין לחסום את הגישה לארונות וללוחות החשמל.הגישה חייבת להיות חופשית ומהירה.

הזזת ציוד

 • לפני הזזה או שינוע של ציוד המחובר לרשת החשמל - יש לוודא שהמיכשור מנותק מזרם החשמל (יש לשלוף את התקע).
 • אין להעביר כבלי חשמל / צנרת חשמל בקרבת מקומות חמים ובקרבת אש גלויה מחשש לפגיעה בהם.
 • אין לקדוח חורים בקירות עקב סכנה של פגיעה בכבלי החשמל. במקרה הצורך, העבודה תעשה רק ע"י  מחלקת החשמל.

כללי בטיחות חשמל במעבדה

 • במקרה של תקלה במערכת החשמל, יסופק כוח חירום ממחוללי המכון לרוב המתקנים החיוניים (כגון: חדרי קירור,מעליות, תאורת חירום, אוויר דחוס, משאבות מים, ביוב, אוויר נוזלי וכו') ולכל המעבדות (באמצעות שקעי חירום).
 • פרויקטים המחייבים פעולה רצופה של מכשור חשמלי, אוורור ותאורה חייבים להתנהל במקומות שבהם עומד לרשותם כוח חירום מספיק.
 • לפרטים ולשירות בנושא חשמל ניתן לפנות לאגף הבינוי וההנדסה.
 • לפי חוק החשמל בישראל, רק חשמלאי מוסמך, שרישיונו בתוקף, רשאי לבצע עבודות חשמל, והעובר על חוק זה צפוי לעונש מאסר או קנס, או שניהם.
 • נאסר על כל עובד להתקין או לשנות מכשיר חשמל ללא הרשאה מיוחדת ממח' החשמל ובהתאם לתנאי היתר החשמל.
 • כל הרוכש או המקבל ציוד חדש, או המבחין בבעיות חשמל קיימות או אפשריות בציוד או בתקעים, חייב לדווח על כך למוקד המכוני #9106. 
 • אין לקדוח חורים בקירות, או לחפור בורות או תעלות בשטח המכון, ללא אישור מאגף בינוי והנדסה, זאת מחשש לחשיפת כבלי חשמל או מוליכים אחרים.
 • כל מכשיר חשמל ידני (מקדחה, מערבל וכו') מחייב בידוד כפול ויש לסמנו בהתאם.
 • כל מכשיר חשמל המתחבר בתקע למערכת הכללית, ואינו פועל כמכשיר נייד, יש לשלוף את התקע שלו לפני הזזתו או טלטולו.
 • כבלי הארכה ישמשו רק לצרכים זמניים ולמשך זמן קצר, ואין להשתמש בהם בפעולות ממושכות.
 • חל איסור על השימוש בתקעים רב-שקעים ניידים.
 • אין להפעיל ציוד חשמלי בידיים רטובות. אין להתיז מים על ציוד חשמלי.
 • יש להיזהר שלא להעביר כבלי חשמל במקומות חמים מאד, מעל אש פתוחה,בקרבת חומרים העלולים לתקוף את הבידוד, או במקומות שעלול להיגרם להם נזק מכני.
 • יש להודיע למוקד המכוני על כל ריח חשוד, עשן, ניצוצות או חימום יתר, בכל מכשיר חשמלי.
 • אין להפעיל שום ציוד חשמלי ואין לחבר שום מתג או נתיך, אם הם מסומנים "אסור לחבר" או "אסור להפעיל". אין להציב דרך קבע או זמנית, כל חפץ או עצם באופן החוסם את הגישה ללוח חשמל,למפסק, לנתיך או לבקרה.