Development entity: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

Book subjects: Computer Science

Book type: ספר לימוד

Book description: הספר מיועד להקניית מושגי יסוד ועקרונות שעליהם מושתת תחום מדעי המחשב. פרקי הלימוד משלבים שני ערוצים – ערוץ מופשט וערוץ יישומי. הערוץ המופשט כולל פיתוח וניתוח אלגוריתם, עם דגש על נכונות. הערוץ היישומי כולל יישום אלגוריתם ע"י תכנית בשפת תכנות. הספר כולל שאלות רבות, חלקן לכיתה או לשיעורי בית, וחלקן משימות תכנות.

Book audience: Pupil

Catalog number: 4504

Price: 37.90

Distributor Information

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית אלפא 17, ת.ד. 57001, תל אביב 61570

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

heb
Pupil

Fundamentals of Computer Science - Fundamentals 1