נוהל רכישת/החזקת חומרים וציוד מדעי במכון ויצמן

נוהל רכישת/החזקת חומרים וציוד מדעי במכון ויצמן

רכישה והחזקה של חומרים או ציוד מדעי במכון ויצמן מוסדרות ע"י מספר גופים: המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, פיקוד העורף, מרכז גרעיני שורק ועוד. גופים אלו אוכפים את החוק ע"י מתן היתרים שנתיים פרטניים ופיקוח שנתי שוטף.

במקרה בו מתגלים חומרים/ציוד מדעי שאינם רשומים בהיתר, הגופים רשאים לא לחדש ואף לבטל את ההיתר הקיים. מיותר לציין כי ביטול ההיתר עלול להשפיע על הפעילות המדעית במכון. על מנת לעמוד בדרישות החוק ובנוהלי מכון ויצמן, יש להקפיד וליישם את העקרונות הבאים:

  1. רכישה של חומרים כימיים/ביולוגים/רדיואקטיביים וציוד מדעי, חייבת להיעשות דרך אגף הרכש/מחסן הכימיקלים של המכון, וזאת באמצעות מערכת "תפנית".
  2. חומרים/ציוד מדעי אשר לא ניתן להזמין דרך מערכת "תפנית", כגון אלה שהתקבלו מעמיתים או ממקורות אחרים, חייבים בדווח ליחידת הבטיחות לפני ההזמנה/קבלת הטובין, ע"מ לקבל אישור בכתב/עדכון ההיתר השנתי.