כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר מכון ויצמן למדע (להלן: "אתר המכון"), בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הנם של מכון ויצמן למדע או של כותבי/ יוצרי התכנים בלבד, לפי העניין.

מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים ו/או בקבצים ו/או ביישומים ו/או בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש.  

קישורים לאתרים חיצוניים המצויים באתר המכון אינם מעידים על קשר למכון ויצמן למדע ואינם מהווים המלצה לאתרים אלה או אישור לתוכנם.  

 מכון ויצמן למדע מכיר בערך של שימוש ברשת ובהעלאת תכנים ולכן מאפשר לסטודנטים סגל ועובדים לייצר ולהעלות לרשת אתרים אישיים (להלן: "אתרים אישיים"). יחד עם זאת המכון אינו נוטל על עצמו כל אחריות לתוכן אתרים אלה ויוצרי האתרים האישיים הינם אחראית אישית ובלעדית לתוכנם.

המכון אינו אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם למשתמש באתר המכון ו/או באתרים האישיים כתוצאה משימוש באתר לרבות נזק העלול להיגרם עקב הורדת תוכנות מהאתר או דרכו.