Prof. Irit Sagi

פרופ׳ אירית שגיא Prof. Irit Sagi linkedin

סגנית הנשיא לחדשנות וליישומים טכנולוגיים

טל׳: 972-8-934-3899+
vp.tt@weizmann.ac.il

משימתו של משרד סגנית הנשיא ליישומים טכנולוגיים היא להגן על הקניין הרוחני של מכון ויצמן למדע, לזהות, להעריך ולתמוך בפריצות דרך מדעיות ולסייע בהפיכת התגליות של מכון ויצמן לטכנולוגיות למען האנושות.

 

עוזר בכיר לסגנית הנשיא 
לחדשנות וליישומים טכנולוגיים

פז ברנט Paz Barnett linkedin

טל׳: 972-8-934-4250+
נייד: 972-54-242-0466+
paz.barnett@weizmann.ac.il

מנהלת לשכת סגנית הנשיא
לחדשנות וליישומים טכנולוגיים

שרית נקש

טל׳: 972-8-934-3899+
נייד: 972-54-263-8896+
sarit.naccache@weizmann.ac.il

ראש יחידת בינה

ד״ר שרון פיירמן Dr. Sharon Fireman linkedin

טל׳: 972-8-934-3784+
נייד: 972-54-888-6220+
sharon.fireman@weizmann.ac.il

 

חוקים, תקנות וטפסים (לעובדי מכון ויצמן למדע בלבד)

בינה: יחידה למחקר טרום-יישומי

בינה הינה יחידה מדעית חדשה אשר הוקמה בכפיפות למשרד סגנית הנשיא ליישומים טכנולוגיים, פרופ' אירית שגיא. בינה הוקמה על-מנת לתמוך במחקר הבסיסי המתקיים בקמפוס, ולגשר בינו לבין הפעילות המסחרית המבוצעת דרך חברת ידע. בינה מבקשת לעזור לפיתוח רעיונות ראשוניים של חוקרי המכון בכל תחומי המחקר הבסיסי, כדי להביא להבשלתם במסגרת פרויקטים אשר יועברו לחברת ידע לצורך מסחור ויצירת שיתופי פעולה עסקיים עם גורמים בתעשייה. בנוסף, בינה תעודד מפגשי אקדמיה ותעשייה ותקיים תכניות הוראה, הכשרה וליווי שיועברו על-ידי בוגרי מכון ויצמן ומומחים מהתעשייה.

בינה: יחידה למחקר טרום-יישומי

ידע מחקר ופיתוח

יו״ר מועצת המנהלים, פרופ׳ אירית שגיא

ידע מחקר ופיתוח בע״מ הינה הזרוע המסחרית של מכון ויצמן למדע. ידע מחזיקה בזכות הבלעדית למסחר את הקניין הרוחני הייחודי המפותח על ידי מדעני המכון.

אתר ידע