פניות לוועדת IRB-EDU 

קבלת היתר לביצוע המחקר


על החוקר/ת הראשי/ת מוטלת האחריות לפנייה לוועדה לצורך קבלת היתר לביצוע המחקר.

מידע שיש למסור בעת הגשת בקשה לאישור מחקר

פרטי הפרויקט:

  1. נושא המחקר.
  2. מטרת המחקר.
  3. מקורות מימון שאינם מכון ויצמן למדע ומשרד החינוך.
  4. מידע (אם רלוונטי) לגבי מחקר רחב יותר שהמחקר הנדון כלול בו.
  5. תקציר (רציונל, שיטות המחקר, כיוונים עתידיים וכו'), עד 200 מלים.
  6. צוות המחקר: שמות החוקרים ושיוכם המוסדי.
  7. אוכלוסיית המשתתפים: שכבת גיל, המסגרת החינוכית אליה שייכים המשתתפים, אופני גיוס המשתתפים למחקר.

 

סוגי מחקרים ומסלולי דיון


הוועדה תדון בפניות בשלושת המסלולים הבאים:

  1. מסלול מהיר: שימוש שניוני בנתונים בלתי מזוהים - (יו"ר הוועדה בלבד.
  2. מסלול מקוצר (דיון בהשתתפות יו"ר הוועדה וחבר ועדה שימונה על ידו).
  3. מסלול מליאה: עבודה עם אוכלוסייה רגישה, עבודה עם תלמידים שלא במערכת החינוך (דיון בהשתתפות כל חברי הוועדה).

הפניה לטבלה בה מוצגים מסלולי הדיון לסוגי המחקרים השונים.

לפרטים נוספים

 

שמירת המידע


תעשה בהתאם למדיניות המכון.
מכון ויצמן משקיע מאמצים רבים לשמירה על חסיון המידע. הנתונים האישיים המזהים יקודדו ויינקטו אמצעי אבטחה, על מנת למזער את הסיכונים לחשיפת פרטים אישיים של משתתף במחקר, לרבות הפרדת פרטים מזהים ממידע מחקרי שנאסף. המידע עשוי להיות מוחזק בשרתים באיחוד האירופי, בארה"ב או במקומות אחרים. הגישה למידע ולמחשבים מוגבלת לאנשים הנדרשים לצורך המחקר. אם וכאשר תוצאות המחקר יפורסמו בפרסום מדעי, זהות המשתתפים במחקר תישאר חסויה. המידע האישי יוחזק עד שייקבע כי אין למכון עוד צורך באימות תוצאות המחקר או למלא חובות דיווח ובקרה, פנימיים וחיצוניים, או חובות משפטיים אחרים.

מחקרים עתידיים, שיתופי פעולה ושימוש שניוני
יעשו בהתאם למדיניות המכון.
יתכן שהחוקר הראשי יבצע בעתיד מחקרים נוספים ו/או ישתף פעולה בעתיד עם קבוצות מחקר נוספות במכון ויצמן או מחוצה לו, או עם גופים מסחריים (לרבות בקשר למסחור קנין רוחני שינבע מהמחקר), בארץ או בחו"ל, ולשם כך יעביר אליהם מידע ו/או נתונים, בכפוף להתחייבותם להגן על הנתונים לפחות באותה מידה כמונו, וכן בכפוף לאישור ועדת IRB-EDU.

 

מדיניות הגנת הפרטיות של מכון ויצמן למדע

 

פניות לוועדת IRB-EDU