המחלקה עוסקת במחקר ופיתוח בהוראה ולמידה של התחומים; מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, מדעי כדור הארץ, מדעי החיים ומדעים רב-תחומיים כמו מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים (מו"ט חט"ב), ומדע וטכנולוגיה בחברה בביה"ס העל-יסודי (מוט"ב). רוב הפעילויות מיועדות לכיתות ז-יב, אך יש פעילויות נבחרות גם בכיתות גן-ו, ובחינוך הגבוה. הטווח הרחב של הפעילויות ושל תחומי הדעת הפועלים תחת גג אחד מאפשר שיתופי פעולה רב-תחומיים ואינטראקציות ברוכות בתוכניות מחקר, פיתוח והפעלה, כמו למשל בתכנית רוטשילד-ויצמן (שתתואר בהמשך), או בין קבוצות שונות העוסקות בפיתוח מקצועי של מורים.

ועדת האתיקה

חוקרים במחלקה להוראת המדעים עורכים מחקרים בתחומים כגון, התפתחות מקצועית של מורים, למידה והוראה של תכנים מתקדמים, למידה והוראה בסביבות למידה חדשניות, שימוש בפלטפורמות דיגיטליות, קידום הוראה מותאמת אישית. מטרת מחקרים אלו היא לשפר את איכות ההוראה והלמידה ולתת מענה לאתגרים בחזית המחקר בהוראת המדעים. מחקרים אלה כוללים תכנון, הובלה, גיוס משתתפים, ביצוע, בקרה, תיעוד, ניתוח נתונים ודיווח עליהם.

ועדת האתיקה המוסדית לענייני חינוך מתמטי וחינוך מדעי הוקמה כדי לאפשר את ביצועם של מחקרים המקדמים את הידע המדעי בתחום הוראת המדעים, תוך עמידה בסטנדרטים אתיים, ברמה בינלאומית.

אישור של ועדה אתית מוסדית נדרש גם כחלק מהגשת בקשות לקרנות מחקר, לפרסומים מדעיים וכדומה.

ביחס למחקרים במערכת החינוך, פעילות ועדת האתיקה (IRB-EDU) מתבצעת בהתאמה לחוזר המנהלת הכללית של משרד החינוך, "הוראות קבע: נהלים לפעילות מחקרית במערכת החינוך" שפורסם במאי 2015.

בפנייה לוועדה החוקר האחראי נדרש להצהיר כי צוות המחקר שלו עבר הכשרה אתית מטעם מדרשת פיינברג או קורס מקוון שלNIH :Collaborative Institutional Training Initiative CITI-.

חברי הוועדה:

יו"ר הוועדה - פרופ' בת-שבע אלון

חברי המחלקה להוראת המדעים- פרופ' ענת ירדן, פרופ' רון בלונדר ו-פרופ' בוריס קויצ'ו

משפטנית - עו"ד אילנה אייל

חבר מן החוץ - פרופ' גיא אנוש, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

מרכזת הוועדה - ד"ר אילנה הופפלד


הפנייה לטפסים מקוונים:

טופס הסכמה מדעת

 

בקשה לקבלת היתר

 

מידע נוסף על ועדת האתיקה