המחלקה להוראת המדעים עורכת מחקרים בתחומים כגון, התפתחות מקצועית של מורים, למידה בסביבות למידה חדשניות, שימוש בפלטפורמות דיגיטליות, קידום הוראה מותאמת אישית. מטרת מחקרים אלו היא לשפר את איכות ההוראה והלמידה ולתת מענה לאתגרים בחזית המחקר בהוראת המדעים. במחקרים באים לידי ביטוי פעולות בשלבים שונים: תכנון, הובלה, גיוס משתתפים, ביצוע, בקרה, תיעוד, ניתוח הנתונים ודיווח עליהם.

מטרת ועדת האתיקה לענייני חינוך במתמטיקה ובמדעים WIS - IRB-Education, להציב סטנדרטים אתיים, ברמה בינלאומית, ולהבטיח את העמידה בהם בכלל הפעולות והשלבים. ועדת האתיקה הוקמה מתוך הצורך להסדיר הבטחה זו לצד הרצון לאפשר את ביצועו של מחקר המקדם את הידע המדעי בנושאים הקשורים לחינוך.

אישורים של ועדות אתיקה מוסדיות (IRB - Institutional Review Board) נדרשים גם כחלק מהגשת בקשות לקרנות מחקר, לפרסומים מדעיים וכדומה. ועדות כאלה פועלות היום באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

פעילות ועדת האתיקה (IRB-EDU) מתבצעת בהתאמה לחוזר המנהלת הכללית של משרד החינוך, "הנהלים לביצוע מחקר במערכת החינוך" שפורסמו
בתאריך 1.09.2023.
 

פניות לוועדת IRB-EDU