תמר שרף מאסטר 2008

מתמטיקה בהנחיית: 'פרופ אברהם הרכבי

העיסוק בקריאה של טקסטים מתמטיים הוא מועט הן במחקר בחינוך מתמטי, והן

בפרקטיקה הבית ספרית. אמנם בספרות קיימים אפיונים של טקסט מתמטי, ומעט מחקרים על שילוב...

הקריאה בלימודי המתמטיקה, אך כמעט שלא קיימים מחקרים על תהליך הקריאה עצמו של טקסט מתמטי. מחקר זה בודק את התהליכים העוברים על תלמידים תוך כדי קריאה של טקסט מתמטי ובעקבותיה. נבחר טקסט מתמטי המשלב נושאים הנלמדים במסגרת הלימודים והוא ניתן לארבעה זוגות של תלמידי כיתה יב', הלומדים ברמה של חמש יחידות מתמטיקה. נערכה תצפית על הקריאה של כל זוג תלמידים ולאחריה נערך ראיון חצי מובנה. התצפיות והראיונות נותחו ניתוח איכותני. מתוך התצפיות והראיונות בלטו ממצאים משלושה סוגים: 1) אופי התהליכים העוברים על הקוראים במימדים הקוגניטיבי, ה"מטה", התרבותי והרגשי. 2) מרכזיותה של פעילות הקישור של הקוראים במהלך הקריאה. 3) קיום סגנונות קריאה שונים המושפעים מעמדות הקוראים.

ממצאים אלה מעלים את הסוגיה של הפוטנציאל הלימודי בשילוב הקריאה של טקסטים מתמטיים בתכנית הלימודים.