שי אולשר דוקטורט 2014

מחקר זה עסק בלימוד השינויים שמורים מבצעים בספר הלימוד איתו הם מלמדים כשהם עורכים אותו כקבוצה תוך שימוש בסביבת העבודה של ויקיספר. מתוך מטרה ללמוד על השינויים הללו שאלות...

המ נגזרות 1חקר: ) ( השינויים ש ימהם מאפיינ מציעים מורים לבצע בספר כשהם עורכים אותו בצורה שיתופית (2 ? (אילו מאפיינים של הפלטפורמה הטכנולוגית שהוצעה למורים )מדיה- ויקי( מקשים על עריכה שיתופית של ספר לימוד במתמטיקה , וכיצד ניתן לתת להם מענה? המחקר ליווה את השנה הראשונה של פרויקט רב- ששנתי מזמין מורים אשר משתמשים בספרי מתמטיקה משולבת בהוראה בכיתותיהם לערוך את ספרי הלימוד בצורה שיתופית. בשנה הראשונה של הפרויקט, שאותה ליווה מחקר זה, ערכו תשע המשתתפות את הספר מתמטיקה משולבת לכיתה ז'. המחקר נערך במתודולוגיה איכותנית השינו ובחן את יים אותם ביצעו המורים בספר הלימוד תוך שימוש במודל הרמות של 3 Theory Activity( 1974, ev'Leont ,)ובמודל המשולש המתווך .)Engeström, 1987( )Expanded Mediational Triangle - EMT( פעילות למערכת המורחב השינויים העיקריים שזוהו התחלקו לארבעה סוגים: 1 ) (יצירת כלי אר יגון כדי לי על את תכנון השיעורים וההוראה ולהנגיש את הספר להורי התלמידים ) 2שינויים(, ) 4 ) שילוב כלים טכנולוגיים כדי לשפר את הלמידה ואת 3שינויים(, ) 4ההוראה ) ( ארגון מחדש של הצגת תוכני הספר כדי שתתאים ללמידה שינויים(, ו 4בכיתה ) - 4 ) (הוספת חומרי הוראה כדי להתאים את הספר לתלמידים בעלי הישגים נמוכים ) שינויים(. 3 המאפיינים העיקריים של הפלטפורמה הטכנולוגית )מדיה-ויקי( אשר הקשו על העריכה השיתופית הם ממשק העריכה של פלטפורמת מדיה-ויקי, ממשק השוואת הגרסאות, וחוסר נגישות של תכנים באתר הפרויקט. דרכי המענה כללו שילוב כפתורים בסרגל העריכה אשר מאפשרים הוספת תבניות לטקסט ועל ידי כך להקל על פעולת עריכת הטקסט, פיתוח מערכת השוואת גרסאות ייחודית ועיצוב של האתר והתכנים בדפים בצורה שתאפשר שימוש בהם כמפת דרכים ו כלי כ ארגון. ביצוע ההתאמות השונות בפלטפורמה דרשו סוגי מומחיות שונים )טכניים ותוכניים(. מחקר זה יכול לתרום במספר דרכים. הראשונה היא לשפר את היכולת של קהילת החוקרים ללמוד מתוך "חכמת הפרקטיקה" של המורים ואף לאתר היבטים הדורשים פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה. בנוסף לכך , מחקר זה יכול לסייע להבנה טובה יותר של מפתחי ספרי לימוד ושל הפיקוח על המתמטיקה במשרד החינוך על צורכי המורים למתמטיקה ומאוויהם בנוגע לספרי לימוד ולתכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים. השלישית היא בחינת מאפיינים שונים של עבודה שיתופית בסביבה מקוונת של קבוצת מורים בבואם להציע שינויים לספר הלימוד איתו הם לסיניתן מלמדים, יע בהבנת הקשיים איתם מתמודדים המורים ולסייע באיתור ו פיתוח דרכי ב התמודדות עם קשיים אלו.