אהוד אבירן מאסטר 2020

*זכה בפרס מדרשה לעבודת מסטר מצטיינת

כימיה בהנחיית: 'פרופ רון בלונדר

"חנוך לנער לפי דרכו, גם אם יזקין לא יסור ממנה" משלי כ"ב, ו' עוד מימי דיואי, ויגוצקי ופיאז'ה, המוקד של תהליך הלמידה היה התלמיד ולא המורה. ההתקדמות המודרנית בכלים...

טכנולוגיים מאפשרת למידה הממוקדת-תלמיד בכתה, ומאפשרת למידה מותאמת אישית באמצעות כלים ממוחשבים ומקוונים. דוגמה בולטת לכך היא מערכת פט"ל PeTeL ( Personalized Learning and Teaching או "פדגוגיה, טכנולוגיה, למידה"( שפותחה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, כחלק ממאמץ משותף של תחומי הלימוד השונים )פיזיקה, כימיה וביולוגיה( להביא את הלמידה המותאמת-אישית לכיתות המדעים ברחבי ישראל. מחקר זה ליווה את שלב ההטמעה הראשוני )פיילוט( של מערכת פט"ל-כימיה בכתות כימיה ברחבי הארץ. המחקר בוצע בגישה מעורבת, משלב מידע כמותי שנאסף ע"י המערכת ומשאלוני עמדות ומסוגלות עצמית, עם נתונים איכותניים שנאספו ע"י שאלונים חצי- מובנים וראיונות. המחקר התמקד בהשלכות של הלמידה באמצעות פט"ל-כימיה על התלמידים, ההבנה שלהם את הנושאים הנלמדים בכימיה, העמדות שלהם כלפי המקצוע, כלפי למידה באמצעות מערכת מתוקשבת ולמידת כימיה בגישה של למידה מותאמת אישית; וכן תחושת המסוגלות-העצמית שלהם ללמידה באמצעות מערכת מתוקשבת. המחקר כלל 100 תלמידים מרחבי הארץ, שלמדו כימיה במהלך שנת הלימודים תש"פ 2020-2019. המחקר הראה ירידה בכל ארבע הקטגוריות שנבחנו בשאלוני העמדות ותחושת המסוגלות העצמית של התלמידים )אם כי ניתן להחשיב את השינוי כמובהק רק עבור שתיים מהקטגוריות(, אך יש להתייחס לתוצאות אלו בזהירות שכן חלקו השני של המחקר בוצע במהלך הפגיעה הראשונה של מגיפת הקורונה בישראל. ארבעה חקרי מקרה הופקו מתוך שאלונים וראיונות שבוצעו עם שתי מורות, אשר הדגימו את היכולת של מערכת פט"ל-כימיה לקיים למידה מותאמת אישית של כימיה והפוטנציאל שלה לאפשר הוראה דיפרנציאלית. מחקר זה היווה את הבסיס להמשך מחקר הדוקטורט שלי.