מיה שלום מאסטר 2014

מחקר זה עוסק בבחינת הרקע והסיבות המעודדות והמעכבות מורים לעבור שינוי בתכני ובדרכי הוראתם, בעקבות מעבר להוראה למידה בכיתות רב-גילאיות בבית-ספר יסודי והטמעת תכנית לימודים...

חדשה במדעים. חשיבותו של מחקר זה הוא בזיהוי הגורמים המקדמים והמעכבים והמקדמים מורים המצויים בתהליכי שינוי, מתוך אמונה כי זיהוי גורמים אלו עשויים לסייע למורה ולמערכת בהטמעת שינוי. המחקר נערך בשיטה איכותנית כחקר מקרה )study case )בקרב מדגם של חמישה מורים ומנהלת. משולבות בו תצפיות, ראיונות וחקרי מקרה של סיפוריהם האישיים-מקצועיים של מורים. הנתונים נותחו לפי שיטת הניתוח הנושאי )thematicanalysis ,)באמצעות קטגוריזציה ומיפוי. החוקרת היוותה חלק מצוות בית-הספר הנחקר, והכירה אישית את הנחקרים ואת הקונטקסט בו הם פועלים. עובדה זו היוותה יתרון בקבלת אינפורמציה אותנטית ובנטרול אפקט הרצייה ואפשרה התייחסות לפרשנויותיהם של הנחקרים למציאות, תוך הבנת ההקשר החברתי-תרבותי וההיסטורי בו הם פועלים. ייחודו של תהליך השינוי המוצג במחקר זה, נעוץ בעובדה שלרשות המורים הועמדה סביבה אופטימלית ואידיאלית, העולה בקנה אחד עם הספרות המחקרית בנוגע לתנאים הדרושים לשם הטמעת שינוי באופן מיטבי. ניתן היה לצפות כי תנאים אלו יהוו גורמים תומכים בהצלחת הטמעת השינוי. אולם ממצאי המחקר הראו כי אין די בקיומם, מאחר ולמרות קיומם הייתה שונות רבה בתגובות, בהתנהגויות ובהתמודדות של המורים. המחקר בוחן את דרכי התמודדות המורים בהתייחס לעמדות המוצא של המורים, ותק, מרכיבים אישיים פנימיים, תפיסה ערכית והתמודדות עם דיסוננס קוגניטיבי ואובדן. ניתוח הממצאים מצביע על מספר אסטרטגיות שונות על פיהן פעלו המורים עם החלת תהליך השינוי והובילו למסקנה המרכזית, כי כדי לסייע למורה בהתמודדות עם שינוי, יש לעודד את הזדהותו עם החזון העומד מאחורי השינוי ואת מעורבותו בתהליך יישומו. כדי לעודד מרכיבים אלה, יש לתת למורה מענה אישי לצרכיו האינדיבידואליים, המושתתים על ייחודיות מרכיבי אישיותו.